INTERNETA VEIKALA MODIVO.LV PRIVĀTUMA POLITIKA

INTERNETA VEIKALA MODIVO.LV SĪKFAILU POLITIKA

 


 

 

INTERNETA VEIKALA MODIVO.LV PRIVĀTUMA POLITIKA

 

I. KAS IR ŠĪ POLITIKA?
II. KAS IR JŪSU PERSONAS DATU PĀRZINIS?
III. KĀ MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PERSONAS DATIEM?
IV. KĀDIEM MĒRĶIEM UN UZ KĀDA PAMATA TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU DATI? 1. KONTS INTERNETA VEIKALĀ

1. PASŪTĪJUMA IESNIEGŠANA
2. SŪDZĪBAS VEIDLAPA
3. KONTAKTFORMA
4. JAUNUMU BIĻETENS
5. PROFILI SOCIĀLAJOS MEDIJOS
6. TIEŠSAISTES TĒRZĒTAVA
7. PAZIŅOJUMS PAR PRODUKTA PIEEJAMĪBU
8. KONKURSU ORGANIZĒŠANA
9. KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMI

V. KAS VAR BŪT JŪSU DATU SAŅĒMĒJS?
VI. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK NODOTI ARĪ UZ TREŠAJĀM VALSTĪM (ĀRPUS EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS)?
VII. KĀDAS JUMS IR TIESĪBAS?
VIII. VAI JUMS TIKS NOSŪTĪTA KOMERCIĀLA INFORMĀCIJA (PIEMĒRAM, UZ JŪSU E-PASTA ADRESI)?
IX. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU DATUS?
X. KĀDI SUBJEKTI ATRODAS MODIVO GRUPAS SASTĀVĀ?
XI. SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM
XII. VAI ŠĪ POLITIKA VAR TIKT MAINĪTA, UN KĀ JŪS PAR TO UZZINĀSIET?
XIII. NO KURA DATUMA ŠĪ POLITIKAS VERSIJAS STĀJAS SPĒKĀ?

 

I. KAS IR ŠĪ POLITIKA?

Šī Interneta Veikala politika („Politika”) ir informatīvs dokuments, un tas nav līgums (tas neuzliek nekādus pienākumus). Politikas mērķis ir skaidri izklāstīt Interneta veikala darbības principus, kā arī rīcības noteikumus attiecībā uz personas datiem un to apstrādi.

 

II. KAS IR JŪSU PERSONAS DATU PĀRZINIS?

Personas datu, kuri ir ievākti:

a) Interneta Veikalā (tostarp izmantojot sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas) vai ar citu saziņas kanālu vai Klientu starpniecību;
b) kuri ir iegūti balstoties uz Klienta aktivitāti internetā.

Pārzinis ir uzņēmums MODIVO S.A., kas atrodas Zelonā Gurā (ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija), kas ir ierakstīta rajona tiesas Zielona Góra vadītajā Nacionālā tiesu reģistra Uzņēmēju reģistrā, Nacionālā tiesu reģistra KRS VIII Ekonomikas nodaļā ar KRS numuru: 0000541722, Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP 9291353356, PVN nodokļa maksātāja numurs: LV90011914188, Tautsaimniecības reģistra numurs REGON 970569861; Produktu, iepakojumu un atkritumu apsaimniekotāju reģistrs BDO 000031285; ar pilnībā apmaksātu pamatkapitālu 2 008 001 PLN apmērā („Pārzinis”). Sazināties ar Pārzini var, izmantojot minēto adresi, kā arī elektroniskā pasta adresi info@modivo.lv un telefonu: (+371) 67 881 800 (par zvana veikšanu var tikt prasīta samaksa atbilstoši Jūsu sakaru operatora lietošanas nosacījumiem).
Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pastu: iod@modivo.com. Jūsu Personas Datus mārketinga, analītiskos un statistikas nolūkos var apstrādāt arī pārējie Grupas uzņēmumi (norādīti 12. punktā zemāk) kā atsevišķi Jūsu Personas datu pārziņi, ņemot vērā mūsu Grupas kopējo veicināšanas akciju un attīstības politiku (papildu informācija ir 11. punktā zemāk).

 

III. KĀ MĒS RŪPĒJAMIES PAR JŪSU PERSONAS DATIEM?

Pārzinis piešķir lielu nozīmi drošības jautājumam, kā arī Klientu personas datu apstrādes procesa atbilstībai likumam. Klienta Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti („VDAR”) un citiem konkrētu Personas datu apstrādes laikā spēkā esošiem datu aizsardzības tiesību aktu noteikumiem.
Personas dati nozīme informāciju par identificētu vai identificējamu fizisku personu („Personas dati”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru tādu kā vārds un uzvārds, identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati, interneta identifikators vai vienu vai vairākiem īpašiem faktoriem, kas raksturo fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti. Papildus Pārzinis aizsargā ne tikai personas, kas apmeklē Interneta Veikalu, bet arī Klientus, kuri ir snieguši Pārzinim savus Personas datus, izmantojot citus saziņas kanālus tādus kā:

a) interneta vietne https://www.facebook.com un visas citas interneta vietnes, kas ir apzīmētas ar Facebook zīmolu vai kopzīmolu (tostarp apakšdomēni, starptautiskās versijas, logdaļa un versijas mobiliem telefoniem), kuru darbības principi ir balstīti uz noteikumiem, kas, galvenokārt, ir pieejami adresēhttps://www.facebook.com/legal/terms, ko sniedz attiecīgi Facebook Inc. vai Facebook Ireland Limited („Facebook Serviss”), tostarp ar funkciju Facebook Lead Ads palīdzību, kuras mērķis ir paša Pārziņa produktu vai pakalpojumu tiešais mārketings. Personas datu aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kurus izmanto Facebook Serviss, ir pieejami, piemēram, vietnē:https://www.facebook.com/policy.php . ārzinim nav ietekmes uz Facebook Srevisa darbību un aktiem, tostarp tiem, kas attiecas uz Personas datiem.

 

IV. KĀDIEM MĒRĶIEM UN UZ KĀDA PAMATA TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU DATI?

Jūsu Personas dati var tikt apstrādāti dažādiem mērķiem un uz dažādiem juridiskiem pamatiem atkarībā no tā, kādas Interneta Veikala funkcionalitātes Jūs izmantojat, jo īpaši, līguma noslēgšanai ar Jums un tā izpildei, mārketinga darbību veikšanai, tirgus un statistikas analīžu, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai, attiecīgu Pārzinim uzlikto juridisku pienākumu izpildei vai ad fraud veida pārkāpumu identificēšanas nolūkā. Detalizētāka informācija atrodas zemāk.

1. KONTS INTERNETA VEIKALĀ

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Jūsu Personas dati, kurus sniedzāt saistībā ar Konta reģistrāciju, kā arī citi dati, kas ievākti saistībā ar Jūsu aktivitāti Interneta veikalā un mūsu pakalpojumu izmantošanu (jo īpaši: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis, adrese [iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts], dzīvesvietas/uzņēmējdarbības veikšanas/atrašanās adrese [ja tā atšķiras no piegādes adreses], bankas konta numurs un, ja Klients nav patērētājs, papildus arī firmas nosaukums un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs [NMIN]) tiek vai var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) Jūsu Konta pārvaldīšana, lai Jūs varētu izbaudīt tā piedāvātās priekšrocības, (piemēram, pasūtījumu iesniegšanu bez atkārtotas formas aizpildīšanas, piekļuvi Jūsu pirkumu vēsturei, savu piekrišanu pārvaldīšanu utt.) kā arī iespējas sniegšana Jums izmantot citus pieejamus mūsu vietnē pakalpojumus – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t.i. līguma, kuru Jūs noslēdzat izveidojot Kontu un piekrītot Interneta Veikala Noteikumiem, izpildes nepieciešamība;
b) Pārziņa vai tā partneru (trešie subjekti ir uzskaitīti Sīkfailu politikas 11. punktā) vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, mārketinga darbību veikšanai, analītiskās un statistiskās darbību veikšanai, piemēram, reklāmu un piedāvājumu (atlaižu) radīšanai Jums, kas, tostarp ir pielāgotas Jūsu interesēm, balstoties uz profilēšanu (mēs vienkāršotā veidā analizējam Jūsu aktivitāti, piemēram, Jūsu pirkumu vēsturi un uzvedību mūsu mājaslapā, pateicoties kam varam labāk pielāgoties ne tikai noteiktām, vispārīgām mūsu Klientu grupām, bet arī Jūsu preferencēm). Tomēr mūsu darbības būtiski neietekmē Jūsu lēmumus un tiesības, piemēram, iepirkšanās lēmumus – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa vai trešās puses leģitīmās intereses attīstīt un promotēt savu darbību;
c) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšanai, aizstāvēšanai un risināšanai, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr ir obligāta, lai veiktu reģistrāciju Interneta Veikalā. Jūsu Personas datus apstrādāsim laika posmā, kurā Jūs izmantojat Kontu (turklāt labākai aizsardzībai, tie var tikt dzēsti pēc trim gadiem no Jūsu pēdējās aktivitātes Interneta Veikalā). Mārketinga darbību gadījumā Jūsu Personas dati tiks izmantoti līdz brīdim, kad Jūs iesniegsiet atbilstošu iebildumu, ja vien juridiskie akti mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos Personas datus ilgāku laiku, vai arī mēs tos glabāsim ilgāk iespējamo prasību gadījumam to noilguma laikā, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem), vai citu mērķu gadījumam, kas izriet no mūsu leģitīmo tiesību izpildes. Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

2. PASŪTĪJUMA IESNIEGŠANA

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā. Jūsu Personas dati, kurus sniedzāt saistībā ar pasūtījuma iesniegšanu, kā arī citi dati, kas ievākti saistībā ar Jūsu aktivitāti Interneta veikalā un mūsu pakalpojumu izmantošanu (jo īpaši: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis, adrese [iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts], dzīvesvietas/uzņēmējdarbības veikšanas/atrašanās adrese [ja tā atšķiras no piegādes adreses], informācija par pasūtījumu, bankas konta numurs un, ja Klients nav patērētājs, papildus arī firmas nosaukums un nodokļu maksātāja identifikācijas numurs [NMIN]) tiek vai var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) Jūsu pasūtījuma realizēšana un noslēgtā līguma izpilde – it īpaši tā iesniegšanas un rezervēšanas (ja šāda iespēja ir pieejama, un Jūs to izvēlējāties) apstiprinājums, vai izvēlētā produkta nosūtīšana Jums vai uz saņemšanas punktu, ka arī saziņas ar Jums ar pasūtījumu saistītajos gadījumos – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t.i. pirkuma līguma noslēgšana un pirkuma līguma izpildes nepieciešamība, kuru noslēdzat pēc pasūtījuma iesniegšanas vai rezervēšanas (ja šāda iespēja ir pieejama, un Jūs to izvēlējāties);
b) Pārziņa vai tā partneru (trešie subjekti, kas ir uzskaitīti Sīkfailu politikas 11. punktā) vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, mārketinga, analītiskās un statistiskās darbības, piemēram, reklāmu un piedāvājumu (atlaižu) radīšana Jums, kas tostarp ir pielāgotas Jūsu interesēm, balstoties uz profilēšanu (mēs vienkāršotā veidā analizējam Jūsu aktivitāti, piemēram, Jūsu pirkumu vēsturi un uzvedību mūsu mājaslapā, pateicoties kam varam labāk pielāgoties ne tikai noteiktām, vispārīgām mūsu Klientu grupām, bet arī Jūsu preferencēm). Tomēr mūsu darbības būtiski neietekmē Jūsu tiesības un lēmumus, piemēram, iepirkšanās lēmumus – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses attīstīt un promotēt savu darbību;
c) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai;
d)grāmatvedības dokumentu izrakstīšana un glabāšana, kā arī sūdzību un atgriešanu izskatīšana noteikumos noteiktajā termiņā un formā – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, t.i., Pārzinim uzlikto juridisko pienākumu izpildes nepieciešamība.
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr ir obligāta, lai iesniegtu pasūtījumu. Pasūtījuma izpildes nolūkā Jūsu Personas datus apstrādāsim līguma izpildes laika posmā, ka arī laikā, kuru pieprasa tiesību akti (piemēram, grāmatvedības vai nodokļu noteikumi). Mārketinga darbību gadījumā Jūsu Personas dati tiks izmantoti līdz brīdim, kad Jūs iesniegsiet atbilstošu iebildumu, izņemot to ilgāks glabāšanas laiks ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma laika beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem). Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

3. SŪDZĪBAS VEIDLAPA

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Jūsu Personas dati, kurus norādījāt saistībā ar sūdzības iesniegšanu (Sūdzības veidlapa) un kas tika ievākti iespējamā turpmākajā saziņā, tiek vai var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) Jūsu sūdzības izskatīšana, grāmatvedības žurnālu vešana un norēķinu veikšana saistībā ar izskatītajām sūdzībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, t.i. Pārzinim uzlikto juridisko pienākumu izpildes nepieciešamība;
b) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr ir obligāta, lai iesniegtu sūdzību. Jūsu Personas datus apstrādāsim Jūsu sūdzības izpildes laika posmā, ja vien juridiskie akti (piemēram, grāmatvedības) mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos Personas datus ilgāku laiku, vai arī mēs tos glabāsim ilgāk, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma laika beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem). Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

4. KONTAKTFORMA

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā. Jūsu Personas dati, kurus norādījāt ar Kontaktformas starpniecību un, kas tika ievākti iespējamā turpmākajā saziņā, tiek vai var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) saziņa ar Jums un atbildes sniegšana uz Jūsu ziņojumu – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i. leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis komunikācijas uzturēšanai un darbībai aktuālo jautājumu risināšanai;
b) atkarībā no saziņas satura, darbību veikšana pēc Jūsu pieprasījuma pirms attiecīgā līguma noslēgšanas – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t.i. darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas;
c) atkarībā no Jūsu ziņojuma satura Pārziņa vai tā partneru (trešie subjekti, kas ir uzskaitīti Sīkfailu politikas 11. punktā) vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, mārketinga, analītiskās un statistiskās darbības – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses attīstīt un promotēt savu darbību;
d) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr ir obligāta, lai ar mums sekmīgi komunicētu.
Jūsu Personas datus apstrādāsim Jūsu līdz komunikācijas izbeigšanai ar Jums. Mārketinga darbību gadījumā Jūsu Personas dati tiks izmantoti līdz brīdim, kad Jūs iesniegsiet veiksmīgu iebildumu, ja vien juridiskie akti mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos Personas datus ilgāku laiku, vai arī mēs tos glabāsim ilgāk, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma laika beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem).
Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

5. JAUNUMU BIĻETENS

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Jūsu Personas dati, kas tika norādīti saistībā ar pierakstīšanos Jaunumu biļetenam, var tikt apstrādi sekojošiem mērķiem:

a) Jaunumu biļetena nosūtīšana Jums ar mūsu mārketinga informāciju, pievilcīgu reklāmu un piedāvājumiem (atlaidēm) pa e-pastu vai, izmantojot SMS, MMS, Push ziņojumus vai piešķirtus Jūsu telefona numuram ziņu apmaiņu aplikācijas (piemēram, Messenger, WhatsApp), kuriem ir analoģisks pielietojums. Jūs, protams, varat atteikties no jaunumu biļetena. Juridiskais pamats - VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, t.i., Jūsu piekrišana;
b) Pārziņa vai tā partneru (trešie subjekti ir uzskaitīti Sīkfailu politikas 11. punktā) vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, mārketinga, analītiskās un statistiskās darbības, piemēram, reklāmu un piedāvājumu (atlaižu) radīšana Jums, kas, tostarp ir pielāgoti Jūsu interesēm, balstoties uz profilēšanu (mēs vienkāršotā veidā analizējam Jūsu aktivitāti, piemēram, Jūsu pirkumu vēsturi un uzvedību mūsu mājaslapā, pateicoties kam varam labāk pielāgoties ne tikai noteiktām, vispārīgām mūsu Klientu grupām, bet arī Jūsu preferencēm). Tomēr mūsu darbības būtiski neietekmē Jūsu tiesības un lēmumus, piemēram, iepirkšanās lēmumus – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses attīstīt un promotēt savu darbību;
c) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr obligāta, lai pierakstītos Jaunumu biļetenam. Jūsu Personas datus apstrādāsim laika posmā līdz Jūs iesniegsiet veiksmīgu iebildumu vai līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanai, kā arī laikā, kuru pieprasa juridiskie akti (piemēram, grāmatvedības vai nodokļu noteikumi), ja vien ilgāks laiks ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma termiņa beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem).
Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

6. PROFILI SOCIĀLAJOS MEDIJOS

Mūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Jūsu Personas dati, tostarp tie, kurus Jūs atstājat, apmeklējot mūsu sociālo mediju profilus (tādus kā komentāri, "patīk", interneta identifikatori), var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:
a) lai mārketinga, analītikas un statistikas darbības veidā sniegtu Jums aktivitātes iespēju Jūsu profilā, lietderīgu mūsu profila pārvaldīšanu, parādot Jums informāciju par mūsu iniciatīvām un citu aktivitāti, kā arī saistībā ar dažāda veida (tostarp Sīkfailu politikas 11. punktā minēto partneru vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies) pasākumu, pakalpojumu un produktu popularizēšanu – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i. leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis attīstīt un promotēt savu darbību;
b) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr obligāta, lai pilnā mērā izmantotu mūsu sociālo mediju profilu funkcionalitātes.
Jūsu Personas dati tiks apstrādāti laika posmā, kas ir nepieciešams iepriekš minēto mērķu īstenošanai vai līdz Jūsu veiksmīgai iebilduma iesniegšanai, kā arī laikā, kuru pieprasa tiesību akti (piemēram, grāmatvedības vai nodokļu noteikumi), ja vien ilgāks laiks ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma termiņa beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem).
Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

7. TIEŠSAISTES TĒRZĒTAVA

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Jūsu Personas dati, kurus nododat izmantojot Tiešsaistes tērzētavu, kas ir izvietota Interneta Veikala mājaslapā, var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) pieprasījuma apkalpošanai, izmantojot tērzētavu – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa leģitīmās intereses uzturēt komunikāciju ar Klientiem un nodrošināt aktuālu jautājumu atrisināšanu;
b) atkarībā no saziņas satura, darbību veikšana pēc Jūsu pieprasījuma pirms attiecīgā līguma noslēgšanas – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t.i. darbību veikšana pirms līguma noslēgšanas;
c) atkarībā no Jūsu ziņojumu satura Pārziņa vai tā partneru (trešie subjekti, kas ir uzskaitīti Sīkfailu politikas 11. punktā) vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, mārketinga, analītiskās un statistiskās darbības – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa vai trešās puses leģitīmās intereses attīstīt un promotēt savu darbību;
d) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā puse savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr obligāta, lai izmantotu Tiešsaistes tērzētavas funkcionalitāti (sekmīgai saziņai ar mums). Jūsu Personas datus apstrādāsim līdz komunikācijas ar Jums izbeigšanas brīdim. Mārketinga darbību gadījumā – līdz brīdim, kad Jūs iesniegsiet veiksmīgu iebildumu, ja vien juridiskie akti mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos Personas datus ilgāku laiku, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma laika beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem).
Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

8. PAZIŅOJUMS PAR PRODUKTA PIEEJAMĪBU

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Jūsu sniegtie Personas dati saistībā ar vēlmi izmanot paziņojumu saņemšanu par produkta pieejamību var tikt pārstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) paziņojuma par produkta pieejamību nosūtīšana – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t. i., pakalpojuma sniegšanas līguma par produkta pieejamības paziņojuma nosūtīšanu izpildes nepieciešamība;
b) Pārziņa vai partneru (trešie subjekti, kas ir uzskaitīti Sīkfailu politikas 11. punktā) vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, mārketinga, analītiskās un statistiskās darbības – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses attīstīt un promotēt savu darbību;
c) uprasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā puse savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr obligāta, lai Jūs saņemtu paziņojumus par produkta pieejamību.
Jūsu Personas datus apstrādāsim laika posmā, kurš ir nepieciešams paziņošanai Jums par produkta pieejamību (šis laika posms var atšķirties atkarībā no Jūsu izvēlētās preces). Mārketinga darbību gadījumā – līdz brīdim, kad Jūs iesniegsiet veiksmīgu iebildumu, ja vien juridiskie akti mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos Personas datus ilgāku laiku, vai arī mēs tos glabāsim ilgāk, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma laika beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem).
Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

9. KONKURSU ORGANIZĒŠANA

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Gadījumā, kad nolemsiet piedalīties konkursā, kuru organizē Pārzinis, Jūsu Personas dati var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) konkursa novadīšana, uzvarētāju izšķiršana un balvu piešķiršana – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis savu produktu un pasākumu promotēšanai un preču izplatīšanai.
b) juridisko pienākumu, kas uzlikti Pārzinim, īstenošana, it īpaši izrietošo no nodokļu pienākumu regulējošiem aktiem – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts t.i., Pārzinim uzlikto juridisko pienākumu izpildes nepieciešamība.
c) Pārziņa, Grupas uzņēmumu vai tā partneru (trešie subjekti ir uzskaitīti Sīkfailu politikas 11. punktā) vai citu t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, mārketinga, analītiskās un statistiskās darbības, piemēram, reklāmu un piedāvājumu (atlaižu) rādīšana Jums, kas tostarp ir pielāgotas Jūsu interesēm, balstoties uz profilēšanu (mēs vienkāršotā veidā analizējam Jūsu aktivitāti, piemēram, Jūsu pirkumu vēsturi un uzvedību mūsu mājaslapā, pateicoties kam varam labāk pielāgoties ne tikai noteiktām, vispārīgām mūsu Klientu grupām, bet arī Jūsu preferencēm). Tomēr mūsu darbības būtiski neietekmē Jūsu tiesības un lēmumus, piemēram, iepirkšanās lēmumus – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t. i., Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses attīstīt un promotēt savu darbību;
d) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.
Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr ir obligāta, lai piedalītos organizētā konkursā. Jūsu Personas datus apstrādāsim laika posmā, kurš ir nepieciešams konkursa novadīšanai, uzvarētāju izšķiršanai un balvu izsniegšanai. Mārketinga darbību gadījumā – līdz brīdim, kad Jūs iesniegsiet veiksmīgu iebildumu, ja vien juridiskie akti mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos
Personas datus ilgāku laiku, vai arī mēs tos glabāsim ilgāk, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma laika beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem).
Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

10. KLIENTU APMIERINĀTĪBAS PĒTĪJUMI

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā. Jūsu Personas dati mums ir pieejami saistībā ar Jūsu apmierinātības pētīšanu attiecībā uz pakalpojumiem, kurus mēs sniedzam. Jūsu Personas dati var tikt apstrādāti sekojošiem mērķiem:

a) klientu apmierinātības pētīšana (piemēram, izmantojot dažāda veida anketas), Interneta Veikala, kā arī pakalpojumu, kurus sniedz Pārzinis, kvalitātes uzlabošana – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā puse savu pakalpojumu un produktu attīstīšana un kvalitātes uzlabošanai, klientu piesaistīšanai;
b) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr to nesniegšana var padarīt par neiespējamu piedalīšanos apmierinātības pētījumā. Savukārt to sniegšana atļaus mums iepazīt Jūsu viedokli par pakalpojumiem, kurus mēs sniedzam, un uzlabot Interneta Veikalu.
Jūsu Personas datus apstrādāsim laika posmā, kurš ir nepieciešams apmierinātības pētījuma novadīšanai, kā arī risinājumu, kas ir orientēti uz Interneta Veikala, kā arī pakalpojumu, kurus mēs sniedzam, kvalitātes uzlabošanu, apstrādāšanu un ieviešanu, ja vien juridiskie akti mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos Personas datus ilgāku laiku, vai arī mēs tos glabāsim ilgāk, ja tas ir nepieciešams mūsu interešu aizstāvēšanai. Glabāšanas termiņš šajā gadījumā var būt līdz noilguma laika beigām, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem).
Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

11. MODIVO FASHION CLUB

Jūsu Personas datu Pārzinis ir norādīts šīs Politikas 2. punktā.
Jūsu Personas datus (kas sniegti Konta izveides laikā vai vēlākās pievienošanās MODIVO FASHION CLUB brīdī, kā arī kas tika ievākti Jūsu dalības MODIVO FASHION CLUB laikā) mēs apstrādājam vai varam apstrādāt šādiem mērķiem:

a) lai īstenotu pakalpojumus, uz kuriem attiecas MODIVO FASHION CLUB lojalitātes programma, tostarp, lai rādītu, veidotu, piešķirtu un īstenotu reklāmas, piedāvājumus un akcijas (atlaides), pielāgotas Jūsu vēlmēm, arī automatizētas lēmumu pieņemšanas rezultātā – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t. i., nepieciešamība izpildīt līgumu, kas ir saistīts ar dalību MODIVO FASHION CLUB;
b) prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai saistībā ar potenciālu konfliktu vai prasībām – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai.
c) no spēkā esošiem tiesību aktiem izrietošo juridisko pienākumu izpilde - juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, t. i., nepieciešamība izpildīt pārzinim uzliktos juridiskos pienākumus.

Datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr obligāta, lai pievienotos un piedalītos MODIVO FASHION CLUB (līguma, kas saistīts ar dalību MODIVO FASHION CLUB lojalitātes programmā, noslēgšana un izpilde).
Jūsu Personas datus apstrādāsim Jūsu dalības MODIVO FASHION CLUB laikā (turklāt tie var tikt dzēsti pēc trim gadiem no Jūsu pēdējās aktivitātes MODIVO FASHION CLUB), ja vien juridiskie akti mums neuzliek par pienākumu apstrādāt šos Personas datus ilgāku laiku, vai arī mēs tos glabāsim ilgāk iespējamo prasību gadījumam to noilguma laikā, kuru nosaka juridiskie akti (tas ir līdz 10 gadiem), vai citu mērķu gadījumam, kas izriet no mūsu leģitīmo tiesību izpildes. Informācija par Personas datu saņēmējiem ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 6. punktā. Informācija par iespējamu Jūsu Personas datu nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas) ir detalizēti aprakstīta šīs Politikas 7. punktā.
Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu Personas datu apstrādi ir detalizēti aprakstītas šīs Politikas 8. punktā.

 

V. KAS VAR BŪT JŪSU DATU SAŅĒMĒJS?

Katru reizi Pārziņa apstrādāto Personas datu saņēmēju saraksts izriet galvenokārt no Klienta izmantoto pakalpojumu apjoma.
Personas datu saņēmēju saraksts izriet arī no Klienta piekrišanas vai juridisko aktu prasībām, kā arī tiek precizēts Klienta veikto mūsu Internet Veikalā darbību rezultātā.
Personas datu apstrādē ierobežotā apmērā var piedalīties Pārziņa partneri, jo īpaši tie, kas tehniskā veidā palīdz efektīvi pārvaldīt Interneta veikalu pienācīgu darbību, tostarp komunikāciju ar mūsu Klientiem (piemēram, atbalsta mūs e-pasta ziņojumu sūtīšanā, reklāmas gadījumā un mārketinga kampaņās), hostinga vai informācijas un komunikācijas pakalpojumu sniedzēji, Pasūtījumu sūtīšanu nodrošinošie pakalpojumu sniedzēji, elektroniskos maksājumu vai karšu maksājumu pakalpojumu sniedzēji Interneta Veikalā, patērētāja aizdevumu izsniedzēji, programmatūras apkalpošanas pakalpojumu sniedzēji, mārketinga kampaņu nodrošinātāji, kā arī juridisko un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji.
Saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem Klienta Personas dati var tikt nodoti arī Politikas 11. punktā norādītajiem MODIVO Grupas uzņēmumiem.
Mārketinga (reklāmas) darbības ietvaros Pārzinis izmanto trešo pušu pakalpojumus, kas Interneta Veikalā izmanto sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas. Šo subjektu saraksts tika detalizēti norādīts Sīkfailu politikas 11. punktā.

 

VI. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK NODOTI ARĪ UZ TREŠAJĀM VALSTĪM (ĀRPUS EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS)?

Pārziņa izmantoto rīku lietošanas ietvaros, kuri atbalsta Pārziņa darbību un kurus sniedz uzņēmums Google, Klienta Personas dati var tikt nodoti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurā attiecīgais Personas datu saņēmējs uztur Personas datu apstrādes rīkus. Pārzinis ir nodrošinājis atbilstošas Personas datu aizsardzības garantijas, piemērojot tostarp standarta datu aizsardzības klauzulas, kas pieņemtas saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, kā arī citus līgumus, kuri atbilst VDAR prasībām (ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46. pants), kā arī pārsūtot Personas datus uz valstīm ar pieņemamu Personas datu aizsardzības līmeni (ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45. pants).
Klientam ir tiesības saņemt Pārziņa piemēroto Personas datu aizsardzības garantiju kopiju attiecībā uz Personas datu pārsūtīšanu uz trešo valsti, sazinoties ar mums (kontaktinformācija ir atrodama Politikas 2. punktā).

 

VII. KĀDAS JUMS IR TIESĪBAS?

Katram Klientam jebkurā laikā ir tiesības uz:

a) iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050);
b) Personas datu pārnesamību, piemēram, pie cita Pārziņa (attiecas uz Personas datiem, kurus Klients ir sniedzis Pārzinim un kuri tiek apstrādāti automatizētā veidā, un apstrāde notiek uz piekrišanas vai līguma pamata);
c)piekļūt Personas datiem (tostarp, piemēram, informācijai par to, kādi Personas dati tiek apstrādāti, vai to kopijas saņemšanu);
d) labot Personas datus un ierobežot to apstrādi (piemēram, ja Personas dati ir nepareizi) vai pieprasīt Personas datu dzēšanu (piemēram, gadījumā, ja tie nav apstrādāti saskaņā ar likumu);
e) atsaukt savu Pārzinim sniegto piekrišanu jebkurā brīdī, turklāt piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumīgumu, kuru Pārzinis ir veicis pirms piekrišanas atsaukšanas.
f) iesniegt iebildumu pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta, lai īstenotu Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses, (ja nepastāv citi likumīgi pamatoti apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par Klienta interesēm). Ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga vajadzībām, Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt iebildumu pret uz viņu attiecināmu Personas datu apstrādi šāda mārketinga vajadzībām, tostarp profilēšanas apmērā, kādā apstrāde ir saistīta ar šādu tiešu mārketingu.

 

VIII. VAI JUMS TIKS NOSŪTĪTA KOMERCIĀLA INFORMĀCIJA (PIEMĒRAM, UZ JŪSU E-PASTA ADRESI)?

Pārzinim ir tehniska iespēja sazināties ar Klientu attālināti (piemēram, caur e-pastiem, SMS). Komerciālā informācija, kas saistīta ar Pārziņa vai tā partneru, kas ar to sadarbojas, (tostarp subjekti no MODIVO Grupas) veikto komerciālo darbību, var tikt nosūtīta, piemēram, pēc tam, kad Klients ir sniedzis piekrišanu komerciālās informācijas saņemšanai, tostarp pēc Jaunumu biļetena pakalpojuma noteikumu apstiprināšanas vai, ja ir cits pamats šādas informācijas nosūtīšanai atbilstoši šai Politikai.

 

IX. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU DATUS?

Pārzinis, ņemot vērā tehnisku zināšanu stāvokli, ieviešanas izmaksas un raksturu, apstrādes tvērumu, kontekstu un nolūkus, kā arī fizisku personu tiesību pārkāpuma riskus un apdraudējuma nopietnību, piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas nodrošina apstrādāto Personas datu aizsardzību. Ārējā informācijas publiskošana par piemērojamiem tehniskajiem un organizatoriskajiem līdzekļiem, kas nodrošina apstrādes drošību, var vājināt to efektivitāti, tādējādi apdraudot Personas datu atbilstošu aizsardzību. Pārzinis atbilstoši nodrošina, piemēram, sekojošus tehniskos līdzekļus, kas novērš elektroniski izmantotu Personas datu nelikumīgu izpaušanu un modificēšanu:
a) Personas datu aizsardzība pret nelikumīgu piekļuvi;
b) SSL sertifikāts Interneta Veikala lapās, kurās tiek sniegti Personas dati;
c) datu šifrēšana autorizācijas procesa ietvaros;
d) Piekļuve Kontam tikai pēc individuāla lietotājvārda un paroles norādīšanas.

 

X. KĀDI SUBJEKTI ATRODAS MODIVO GRUPAS SASTĀVĀ?

Kapitāla grupas sastāvā ietilpst sekojoši uzņēmumi:

a) MODIVO S.A., Zelonā Gurā (Polija); 
b) eobuwie.pl Logistics sp. z o.o., Zelonā Gurā (Polija);
c) Brandes Shoes & Bags sp. z o. o., likvidācijā
d) eschuhe.de GmbH, Frankfurtē pie Oderas (Vācija);
e) eschuhe.ch GmbH, Cūgā (Šveice);
f) Modivo.cz s.r.o., Prāgā (Čehija);
g) Modivo. sk s.r.o., Bratislavā (Slovākija)
h) epantofi MODIVO s.r.l. Bukarestē (Rumānija)
i) MODIVO S.R.L. Bergamo (Itālijā)
j) Modivo.lv SIA Rīgā (Latvijā)
k) Ecipo Modivo KFT Budapeštā (Ungārijā) 

 

XI. SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM

Interneta Veikals var iekļaut saites uz citām interneta vietnēm. Pārzinis aicina iepazīties ar noteikumiem un privātuma politikām, kas tiek izmantotas citās interneta vietnēs. Šī Politika attiecas tikai uz Pārziņa interneta vietnēm.

 

XII. VAI ŠĪ POLITIKA VAR TIKT MAINĪTA, UN KĀ JŪS PAR TO UZZINĀSIET?

Pārzinis var nākotnē mainīt Politiku. Katru reizi Pārzinis ievieto paziņojumu par izmaiņām Politikā Interneta Veikala vietnes ietvaros. Pēc ieviestām izmaiņām jauna Politikas versija parādīsies ar jaunu datumu.

XIII. NO KURA DATUMA ŠĪ POLITIKAS VERSIJAS STĀJAS SPĒKĀ?

Šī Politikas versija stājas spēkā no 04-04-2024.

 

 


 

 

INTERNETA VEIKALA MODIVO.LV SĪKFAILU POLITIKA

 

I. KAS IR ŠĪ POLITIKA?
II. SĪKFAILI

1. UZ KO IR ATTIECINĀMI SĪKFAILI?
2. KĀDU TEHNOLOĢIJU MĒS IZMANTOJAM?
3. KAS IR SĪKFAILI?
4. VAI SĪKFAILI IEVĀC JŪSU PERSONAS DATUS
5. UZ KĀDA JURIDISKĀ PAMATA MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS?
6. KĀDAM NOLŪKAM MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS?
7. VAI VARAT IEBILST PRET INFORMĀCIJAS, KAS NĀK NO SĪKFAILIEM, IZMANTOŠANU?
8. KĀDA VEIDA SĪKFAILUS MĒS IZMANTOJAM, UN VAI TIE IR KAITĪGI?
9. CIK ILGI SĪKFAILU IEVĀKTĀ INFORMĀCIJA TIKS GLABĀTA?
10. INTERNETA VEIKALĀ IZMANTOTIE SĪKFAILI
11. TREŠO PUŠU SĪKFAILI (THIRD PARTY COOKIES)
12. KĀ DZĒST / BLOĶĒT SĪKFAILUS?
13. KĀDAS SEKAS RADĪS SĪKFAILU DZĒŠANA VAI BLOĶĒŠANA?

III. VAI ŠĪ POLITIKA VAR TIKT MAINĪTA, UN KĀ JŪS PAR TO UZZINĀSIET?
IV. NO KURA DATUMA ŠĪ POLITIKAS VERSIJAS STĀJAS SPĒKĀ?

 

I. KAS IR ŠĪ POLITIKA?

Šī Interneta Veikala sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju politika („Politika”) ir informatīvs dokuments. Tas nav līgums (tas neuzliek nekādus pienākumus Interneta Veikala Klientiem). Politikas mērķis ir skaidri izklāstīt Interneta veikala darbības principus attiecībā uz sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju darbību un izmantošanu.
Turpmāk dokumentā par Pārzini ir uzskatāms uzņēmums MODIVO S.A., kas atrodas Zelonā Gurā (ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija), kas ir ierakstīts rajona tiesas Zielona Góra vadītajā Nacionālā tiesu reģistra Uzņēmēju reģistrā, Nacionālā tiesu reģistra KRS VIII Ekonomikas nodaļā ar KRS numuru: 0000541722, Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs NIP 9291353356, PVN nodokļa maksātāja numurs: LV90011914188, Tautsaimniecības reģistra numurs REGON 970569861; Produktu, iepakojumu un atkritumu apsaimniekotāju reģistrs BDO 000031285; ar pilnībā apmaksātu pamatkapitālu 2 008 001 PLN apmērā („Pārzinis”).
Sazināties ar Pārzini var, izmantojot minēto adresi, kā arī elektroniskā pasta adresi info@modivo.lv vai telefonu:+371 67 881 800 (par zvana veikšanu var tikt prasīta samaksa atbilstoši Jūsu sakaru operatora lietošanas nosacījumiem). Ja sīkfaili būs attiecināmi arī uz Jūsu Personas datiem, Pārzinis būs arī Jūsu Personas datu pārzinis. Rīcības pamatprincipi attiecībā uz šādiem datiem un to apstrādi tika apkopoti Privātuma politikā un Sīkfailu politikā. Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pastu: iod@modivo.com.

 

II. SĪKFAILI.

1. UZ KO IR ATTIECINĀMI SĪKFAILI?

Interneta Veikala ietvaros Pārzinis izmanto sīkfailu tehnoloģiju vai pēc funkcionalitātes citas sīkfailiem līdzīgas tehnoloģijas. Katrai personai, kas apmeklē Interneta Veikalu,neatkarīgi no tā, vai šī persona ir Interneta Veikala Klients („Apmeklētājs”), Apmeklētājam ir iespēja izvēlēties sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjomu un izteikt attiecīgu piekrišanu. Atkarībā no izvēlētā sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjoma, ar tās starpniecību par Apmeklētāju var tikt ievākta informācija, piemēram, par konkrētā Apmeklētāja Interneta Veikala izmantošanas veidu, interesēm vai noteiktu reklāmu rādīšanu.

2. KĀDU TEHNOLOĢIJU MĒS IZMANTOJAM?

Interneta Veikalā tiek izmantota tehnoloģija, kas glabā un iegūst piekļuvi informācijai datorā vai citā Internetam pieslēgtajā ierīcē saistībā ar sīkfailu vai citu līdzīgu risinājumu izmantošanu ar mērķi nodrošināt drošību maksimāli ērtu Interneta Veikala lietošanu. Tas tiek izmantots arī, lai ievāktu statistiku, identificētu ad fraud veida pārkāpumus, kā arī, lai pielāgotu Pārziņa un trešo subjektu (subjekti tika uzskaitīti Politikas 11. punktā) vai t.s. trešo pušu, ar kurām sadarbojamies, rādītas reklāmas saturu Apmeklētāja interesēm.
Atkarībā no pašlaik pieejamiem risinājumiem, kā arī tehniskām iespējām Apmeklētājs var noteikt attiecīgo sīkfailu (piemēram, kas kalpo mārketingam) izmantošanas apjomu un izteikt attiecīgu piekrišanu. Atkarībā no tā, kādam sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjomam Apmeklētājs izteiks piekrišanu, sīkfaili var automātiski ievākt dažādus datus, kas attiecas uz Apmeklētāja darbībām Internetā, kā arī informāciju par izmantotās ierīces atrašanās vietu (ja to atļauj izvēlētais sīkfailu izmantošanas apjoms un iespējami izteikta piekrišana). Gadījumā, ja sīkfailu izmantošanas apjoma noteikšana nav iespējama no Interneta vietnes līmeņa, spēkā paliek Apmeklētāja pārlūkprogrammas iestatījumi.
Saistībā ar to, ka Pārzinis var izmantot risinājumus, kuru funkcionalitāte ir līdzīga sīkfailiem, turpmākie Politikas noteikumi ir attiecināmi arī uz šīm tehnoloģijām.

3. KAS IR SĪKFAILI?

Sīkfaili ir nelielas teksta informācijas, kuras tiek nosūtītas izmantojot serveri un tiek saglabātas Apmeklētāja ierīcē (parasti datora vai mobilās ierīces cietajā diskā). Tajā tiek glabāta informācija, kas var būt nepieciešama Interneta Veikalam, lai pielāgotos Apmeklētāja, kurš to izmanto, lietošanas paradumiem un ievāktu statistikas datus par Interneta Veikalu (piemēram, kuras lapas tika apmeklētas, kādi to elementi tika apskatīti), kā arī datus par Interneta pakalpojumu sniedzēja domēna nosaukumu vai Apmeklētāja izcelsmes valsti.
Sīkfailiem līdzīgas tehnoloģijas var tikt izmantotas īpaši tam, lai ierobežotu attiecības ar Apmeklētāja ierīci un nesaglabātu nekādus elementus tā ierīces atmiņā, bet tiešā veidā tam paredzētajā serverī, savukārt pašus Apmeklētāja indentifikatorus veidotu tikai uz laiku, kurā Apmeklētājs izmanto Interneta Veikalu, (pēc tam tos iznīcināt).

4. VAI SĪKFAILI IEVĀC JŪSU PERSONAS DATUS

Kad Apmeklētājs izmanto Interneta Veikalu, viņam ir iespēja izvēlēties sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjomu un izteikt piekrišanu, kas atbilst izvēlētājam sīkfailu apjomam. Atkarībā no tā, kādam sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjomam Apmeklētājs izteiks piekrišanu, sīkfaili ievāc dažāda veida informāciju, kas galvenokārt nav Personas dati (neļauj identificēt Apmeklētāju). Tomēr daža informācija atkarībā no tās satura un izmantošanas veida var tikt saistīta ar konkrētu personu (var notikt konkrētas uzvedības attiecināšana uz konkrētu Apmeklētāju), piemēram, sasaistot sīkfailus ar Personas datiem, kas sniegti Konta reģistrēšanas laikā un, tādējādi, var tikt uzskatīti par Personas datiem. Tas ir attiecināms īpaši uz sīkfailiem, kuru izmantošanai Interneta Veikala lietošanas laikā Apmeklētājs ir izteicis piekrišanu (piemēram, mārketinga sīkfaili, kas palīdz mums labāk pielāgoties mūsu Klientu vajadzībām).
Attiecībā uz sīkfailu savākto informāciju, kura var tikt saistīta ar konkrētu personu, tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi saistībā ar Personas datiem, jo īpaši attiecināmiem uz personas datu aizsardzības tiesībām, datu saņēmējiem, ka arī to nodošanu trešajām valstīm (ārpus Eiropas Ekonomikas zonas).
Informācija par sīkfailu izmantošanas noteikumiem, tostarp arī sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjoma izvēles un attiecīgās piekrišanas izteikšanas iespēja, ir pieejama arī informācijas klauzulas saturā, kas galvenokārt tiek parādīta, pirmā Interneta Veikala apmeklējuma laikā (t.s. sīkfailu baneris).

5. UZ KĀDA JURIDISKĀ PAMATA MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS?

Informācijas iegūšana un glabāšana, izmantojot sīkfailus, izņemot situācijas, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Interneta Veikala pareizu darbību, tā drošību un tā pamatfunkciju izpildi, tostarp pakalpojumu stabilitāti, pateicoties statistikas darbībām un to pamatfunkciju izpildi (pakalpojuma sniegšana Jums elektroniskajā veidā), ir iespējama tikai uz Apmeklētāja piekrišanas pamata. Atkarībā no pašlaik ieviestajiem un pieejamiem tehniskiem risinājumiem un iespējām sīkfailu tehnoloģijas izmantošanā, potenciālā attiecīgās piekrišanas izteikšana var būt iespējama galvenokārt pirmā Interneta Veikala apmeklējuma laikā sīkfailu banera līmenī. Sīkfailu baneris parādās redzamā un viegli pieejamā vietā Interneta Veikalā. Šajā gadījumā Apmeklētājs jebkurā brīdī var mainīt izvēlēto sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjomu mūsu vietnes Iestatījumos (tomēr tad dažas Interneta Veikala daļas var nedarboties pareizi). Attiecīgi atsevišķu sīkfailu veidu izmantošana var tikt bloķēta arī Interneta pārlūkprogrammu līmenī, lai gan pārlūkprogrammas iestatījumi ne vienmēr ietekmēs sīkfailiem līdzīgas tehnoloģijas (detalizētāk aprakstām to dokumenta turpmākajā daļā). Iespējamā piekrišanas sīkfailiem atsaukšana neietekmē iepriekš veikto darbību atbilstību likumam. Uz piekrišanas pamata sīkfaili vai sīkfailiem līdzīgas tehnoloģijas var tikt izmantoti Pārziņa rādītā satura kvalitātes pielāgošanai Apmeklētāju vēlmēm un Pārziņa vai tā partneru (trešo subjektu, kas uzskaitīti Politikas 11. punktā) vai citu trešo pušu (ar kurām sadarbojamies) produktu un pakalpojumu mārketinga īstenošanai (tostarp tiešā mārketinga darbībām). Ja sīkfaili ir attiecināmi uz Jūsu Personas datiem, to apstrādes pamati var būt šādi:
a)Jūsu piekrišana, kā tas aprakstīts šajā sadaļā;
b)Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināt Interneta Veikala tehnisku funkcionēšanu un uzturēšanu atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktam, kas, tostarp ir attiecināms uz ad fraud veida pārkāpumu identificēšanu;
c)Starp Jums un mums noslēgtā līguma izpildes nepieciešamība atbilstoši VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam. Tas ir attiecināms uz tādiem gadījumiem, kad sīkfaili ir nepieciešami pareizai pakalpojumu sniegšanai Apmeklētājam Interneta Veikala ietvaros un tā drošības nodrošināšanai.
Dažreiz var notikt, ka sīkfaili padarīs mums iespējamu saziņu ar Jums mārketinga nolūkos, izmantojot tādus risinājumus kā, piemēram, ātrie Web Push paziņojumi (tostarp ar pārlūkprogrammas starpniecību). Šādā gadījumā mūsu rīcība ir balstīta uz papildu, brīvprātīgu piekrišanu šādai saziņai, kuru Jūs vienmēr varat atsaukt, bet tas neietekmē mūsu iepriekš veiktās darbības likumību.

6. KĀDAM NOLŪKAM MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS?

Informācija, kuru ievāc sīkfaili, kuri sīkfaili tabulā ir atzīmēti kā "obligāti" (kuru ievāc sīkfailiem līdzīgas tehnoloģijas, kuru izmantojam tādiem pašiem nolūkiem) galvenokārt tiek izmantoti, mūsu Interneta Veikala pareizu darbību, kā arī to galveno funkciju nodrošināšanai. Tas īpaši attiecas uz Interneta Veikala informācijas infrastruktūras darbības noslogojuma uzraudzīšanu, pakalpojumu stabilitātes nodrošināšanu kapacitātes, loģistikas procesu plānošanas ziņā, kā arī citiem procesiem, kas ir nozīmīgi līgumu ar Klientiem izpildīšnas iespējas ziņā. Iepriekš minētie rīki kalpo arī mūsu pakalpojumu drošībai, palīdzot novērst ļaunprātīgas rīcības, tostarp identificējot aktivitāti un pirkumus, ko rada tā sauktie boti, kā arī palīdzot mums veikt preventīvus pasākumus attiecībā pret iespējamām botu darbībām.
Iepriekš minētās darbības, ņemot vērā to mērķi un juridisko pamatu, var tikt izpildītas arī neatkarīgi no Tevis iestatītajām preferencēm sīkfailu joslas un pārlūkprogrammas iestatījumu ietvaros. 
Atkarībā no tā, kādam sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjomam Apmeklētājs ir izteicis piekrišanu, sīkfaili var arī atvieglot Apmeklētājam Interneta Veikala izmantošanu, piemēram, „atceroties” vienreiz sniegto informāciju, tā, lai Apmeklētājam tā nebūtu jāsniedz katru reizi. Papildus sīkfaili tiek izmantoti rādīto reklāmu pielāgošanai Apmeklētāja preferencēm.
Sīkfaili var kalpot, lai palielinātu lietderību un personalizētu Interneta Veikala saturu, tajā skaitā, lai parādītu (tostarp ar pārlūkprogrammas starpniecību, piemēram, caur ātriem Web Push paziņojumiem), izveidotu, piešķirtu un īstenotu reklāmas, piedāvājumus vai akcijas (atlaides), kas paredzētas konkrētajam Apmeklētājam atbilstoši viņa interesēm un atrašanās vietai (turklāt šīm darbībām nav nolūka radīt tiesiskas sekas attiecībā uz Apmeklētāju vai būtiski ietekmēt viņas/viņa lēmumus).
Atkarībā no Apmeklētāja izvēlētā sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjoma un izteiktās piekrišanas, ar Interneta Veikalā izmantotās sīkfailu tehnoloģijas palīdzību Pārzinim ir iespējams iepazīties ar Apmeklētāja preferencēm - piemēram, analizējot, cik bieži viņš apmeklē Interneta Veikalu. Uzvedības internetā analīze palīdz mums labāk izprast Apmeklētāju ieradumus un gaidas, kā arī pielāgoties viņu vajadzībām un interesēm. Pateicoties šai tehnoloģijai ir iespējams parādīt Apmeklētajiem reklāmas, kas ir pielāgotas tieši viņu vajadzībām un interesēm (piemēram, ja Apmeklētājs interesējās par sadaļu „ikdienas apavi”, viņš redzēs līdzīgas reklāmas), kā arī sagatavot labākas akcijas un pārsteigumus. Reklāmas saturs var arī tikt pielāgots ierīces, kuru izmanto Apmeklētājs, atrašanās vietai, ja to atļauj izvēlētais sīkfailu apjoms un izteiktā piekrišana.
Balstoties uz sīkfailiem, Pārzinis var izmantot arī tehnoloģiju, kas ar reklāmas starpniecību ļauj sasniegt Apmeklētājus, kuri iepriekš ir apmeklējuši Interneta Veikalu citu interneta vietņu izmantošanas laikā.

7. VAI VARAT IEBILST PRET INFORMĀCIJAS, KAS NĀK NO SĪKFAILIEM, IZMANTOŠANU?

Apmeklētājs var iebilst pret Pārziņa darbībām ar sīkfailiem, kas balstītas uz Personas datiem, tādā apmērā, kādā Pārziņa darbību pamats ir leģitīmās intereses (šādas situācijas aprakstījām iepriekš).
Turklāt Apmeklētājs jebkurā laikā var mainīt sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apjomu un atsaukt iepriekš doto piekrišanu, tomēr tas neietekmēs to darbību likumību, kas veiktas, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, un to paziņojumu veikšanu, kuriem mēs esam saņēmuši papildu piekrišanu (piemēram, ātriem Web Push paziņojumiem).
Šaubu gadījumā attiecībā uz sīkfailu izmantošanas apjomu un informācijas, kas iegūta izmantojot sīkfailus, varat sazināties ar Pārzini. Kontaktinformācija ir atrodama Politikas 1. punktā.

8. KĀDA VEIDA SĪKFAILUS MĒS IZMANTOJAM, UN VAI TIE IR KAITĪGI?

Interneta Veikalā izmantotie sīkfaili nav kaitīgi ne Apmeklētājam, ne Apmeklētāja izmantotajam datoram/gala ierīcei. Interneta Veikalā tiek izmantoti divu veidu sīkfaili: sesijas sīkfaili, kas paliek saglabāti Apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē līdz brīdim, kad Apmeklētājs iziet no interneta vietnes vai izslēdz interneta pārlūkprogrammu, un pastāvīgie sīkfaili, kas paliek Apmeklētāja ierīcē uz laiku, kas ir noteikts sīkfailu parametros, vai līdz brīdim, kurā tie tiek manuāli izdzēsti interneta pārlūkprogrammā.
Mēs izmantojam arī sīkfailiem līdzīgu tehnoloģiju, kas ļauj mums efektīvāk aizsargāt ievākto informāciju, ģenerējot session storage telpā pašiznīcinošus vienreizējus identifikatorus, kas tiek iznīcināti tiešsaistes vietnes aizvēršanas brīdī.

9. CIK ILGI SĪKFAILU IEVĀKTĀ INFORMĀCIJA TIKS GLABĀTA?

Atkarībā galvenokārt no Personas datu, kuri tika ievākti izmantojot sīkfailus, apstrādes nolūkiem un juridiskā pamata, to glabāšanas laika posms var būt dažāds. Web Push saziņas gadījumā tā tiks veikta galvenokārt līdz brīdim, kad Jūs atteiksieties no šī saziņas veida ar mums (caur piekrišanas atsaukšanu).
Apmeklētāja Personas dati, kuri tika ievākti izmantojot sīkfailus, ja persona nav Interneta Veikala Klients (t.i. kas, precīzāk, neiesniedza pasūtījumu, nerezervēja produktu, vai kurai nav Konta), tiks uzglabāti līdz iebilduma iesniegšanas vai piekrišanas atsaukšanas brīdim. Pārzinis var dzēst Personas datus, ja 3 gadu laikā tie netiks izmantoti mārketinga vai citiem Politikā minētajiem nolūkiem, ja vien tiesību akti neuzliek Pārzinim ilgāku Personas datu uzglabāšanas vai izmantošanas termiņu.
Daļa Personas datu var tikt glabāta ilgāk, ja Apmeklētājam ir jebkādas pretenzijas pret Pārzini vai Pārziņa prasību iesniegšanai vai tā aizstāvēšanai (tostarp pret trešo personu) prasībām, likumā noteiktajā noilguma termiņa laikā (tas ir līdz 10 gadiem).
Sīkāka informācija par Personas datu apstrādi ir atrodama Privātuma politikā un Sīkfailu politikā.

10. INTERNETA VEIKALĀ IZMANTOTIE SĪKFAILI

VEIDS

APRAKSTS

ILGUMA LAIKS

PAGECACHE_ENV

Ir vajadzīgs pareizās vietnes versijas rādīšanai Apmeklētājam.

1 diena

frontend

Glabā identifikatoru Apmeklētāja sesijai Interneta Veikalā..

1 diena

snowmessage

Ir vajadzīgs paziņojumu rādīšanai veikalā. Sīkfails satur datumu, kad sistēmā parādījās paziņojums Apmeklētājam. Pēc sīkfaila iestatīšanas Apmeklētāja
pārlūkprogramma izjautā Interneta Veikalu par paziņojumu saturu un parāda tos Apmeklētājam.
Pēc paziņojumu lejupielādes sīkfails tiek izdzēsts.

līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Kalpo pārbaudei, vai datus Apmeklētāja pārlūkprogrammā ir nepieciešamas aktualizēt. Šajā sīkfailā tiek glabāts vietnes detaļu (piemēram, tādu kā Grozs, ar Konta apkalpošanu saistītās saites) ģenerēšanas datums, kurus glabā Apmeklētāja pārlūkprogramma.

līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai

store

Ļauj iespējot atbilstošu Interneta Veikala versiju

līdz pārlūkprogrammas aizvēršanai

cookies_accepted

Tiek uzglabāti iepazīšanās brīdī ar paziņojumu par vietnes veikto sīkfailu izmantošanu. Nepieciešams paziņojuma noslēpšanai no Apmeklētājiem, kuri jau ir iepazinušies ar paziņojumu.

365 dienas

userCountry

Glabā informāciju par Apmeklētāja valsti, kura tika iegūta, pamatojoties uz IP adreses lokalizāciju.

365 dienas

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

[valsts-kods] ir valsts kods, kurš tika noteikts pēc lietotāja IP adreses. Sīkfails nosaka, vai tika parādīts uznirstošais paziņojums ar veikala mainīšanas ieteikumu atbilstoši lietotājā IP lokalizācijai. Tas ir saistīts ar sīkfailu userCountry.

365 dienas

ygc

Iekļauj kodu, kas identificē Apmeklētāju mārketinga vajadzībām

365 dienas

 

Tabula tiek pastāvīgi atjaunināta saistībā ar Pārziņa izmantotajiem rīkiem. Mēs pieliekam visas pūles, lai tabulā tiktu ietverti visi sīkfaili, kurus šobrīd izmantojam. Ja vēlaties sekot līdzi sīkfailu, kurus izmantojam, sarakstam, iesakām regulāri pārbaudīt aktuālu Politikas saturu.

11. TREŠO PUŠU SĪKFAILI (THIRD PARTY COOKIES)

Sīkfaili, kurus izmanto Pārzinis, kalpo galvenokārt tam, lai optimizētu Apmeklētāja pieredzi Interneta Veikala izmantošanas laikā. Tomēr Pārzinis sadarbojas ar citiem uzņēmumiem, kas nodrošina rīkus ad fraud veida pārkāpumu apkarošanai, kā arī to mārketinga (reklāmas) darbības nodrošināšanai. Šīs sadarbības vajadzībām pārlūkprogramma vai cita Apmeklētāja ierīcē instalētā programmatūra saglabā sīkfailus, kas nāk no subjektiem, kas īsteno šādu drošības vai mārketinga darbību, un kuri arī kļūst par Apmeklētāja Personas datu pārziņiem vai darbojas kopā ar Pārzini kā Personas datu koppārziņi vai apstrādātāji. Šo subjektu nosūtīto sīkfailu mērķis ir nodrošināt Interneta Veikala lietošanas drošību, kā arī to, lai Apmeklētājam tiktu rādītas tikai tās reklāmas, kas atbilst viņa individuālajām interesēm un vajadzībām. Pārzina vērtējumā personalizētas reklāmas rādīšana Apmeklētājam ir pievilcīgāka, nekā reklāma, kas nav saistīta ar viņa vajadzībām. Tas nebūtu iespējams bez šiem sīkfailiem, jo tieši uzņēmumi, kas sadarbojas ar Pārzini, piegādā reklāmas saturu Apmeklētājiem.
Mārketinga darbības ietvaros Pārzinis izmanto sekojošu personu pakalpojumus vai risinājumus, kas lieto sīkfailus Interneta Veikalā:

Subjekts

Saite informācijai par privātuma saglabāšanas noteikumiem

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Detalizētāka informācija par iepriekš minēto subjektu sīkfailiem un saistībām ar Pārzini ir atrodama to privātuma politikās.

12. KĀ DZĒST / BLOĶĒT SĪKFAILUS?

Apmeklētājs var mainīt sīkfailu izmantošanas veidu, pārvaldot sīkfailu tehnoloģijas izmantošanas apmēru vai sniegtās piekrišanas Iestatījumu ietvaros mūsu vietnē (atkarībā no pašreizējiem Pārziņā ieviestajiem risinājumiem) vai mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, (atkarībā no pašreizējiem Pārziņa ieviestajiem risinājumiem).
Ja tiek izmantoti pārlūkprogrammas iestatījumi, sīkfailu dzēšanas veids atšķiras atkarībā no izmantojamās interneta pārlūkprogrammas. Parasti informācija par to, kā dzēst sīkfailus, ir atrodama izvēlētās interneta pārlūkprogrammas cilnē "Palīdzība" vai „Iestatījumi”. Sīkfailu dzēšana nenozīmē Personas datu, kuri iegūti ar sīkfailu starpniecību, dzēšanu.
Piemēram, pārlūkprogrammā Internet Explorer sīkfailus var dzēst, kā norādīts šeit; pārlūkprogrammā Mozilla Firefox sīkfailus var dzēst, kā norādīts šeit; un pārlūkprogrammā Google Chrome sīkfailus var dzēst, kā norādīts šeit. Piekļuves ceļi var atšķirties atkarībā no izmantotās pārlūkprogrammas versijas. Sīkāka informācija par sīkfailu pārvaldīšanu savā mobilajā tālrunī vai citā mobilajā ierīcē ir atrodama mobilā tālruņa vai ierīces lietotāja rokasgrāmatā/šī telefona vai mobilās ierīces lietošanas instrukcijā.
Iespējama ir arī trešo pušu sīkfailu bloķēšana ar vienlaicīgu sīkfailu pieņemšanu, kurus izmanto tieši Pārzinis (piemēram, tā var būt opcija "bloķēt ārējo subjektu vietņu sīkfailus").
Ja mēs izmantojam sīkfailiem līdzīgu tehnoloģiju, tomēr Jūsu izmantotā pārlūkprogramma nenodrošina tās mainīšanas iespēju mūsu risinājumi var darboties  pareizas veikala darbības un tā drošības nodrošināšanas vajadzībām, neatkarīgi no pārlūkprogrammas iestatījumiem. 

13. KĀDAS SEKAS RADĪS SĪKFAILU DZĒŠANA VAI BLOĶĒŠANA?

Sīkfailu gadījumā, kuru mērķis ir Interneta Veikala lietošanas atvieglošana vai uzlabošana, to izmantošanas ierobežošana attiecīgajā ierīce var ietekmēt Interneta Veikala funkcionēšanu, piemēram, var būt saistīta ar nespēju uzturēt ielogošanas sesiju un dažos gadījumos var būtiski apgrūtināt Interneta Veikala izmantošanu.

 

III. VAI ŠĪ POLITIKA VAR TIKT MAINĪTA, UN KĀ JŪS PAR TO UZZINĀSIET?

Pārzinis var mainīt Politiku. Katru reizi Pārzinis ievietos paziņojumu par izmaiņām Politikā Interneta Veikala vietnes ietvaros. Līdz ar katru ieviesto izmaiņu jauna Politikas versija parādīsies ar jaunu datumu.

 

IV. NO KURA DATUMA ŠĪ POLITIKAS VERSIJAS STĀJAS SPĒKĀ?

Šī Politikas versija stājas spēkā no 04-04-2024.

 2024-04-03
2023-07-10