INTERNETA VEIKALA MODIVO.LV NOTEIKUMI

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
II. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INTERNETA VEIKALĀ UN LIETOTNE
III. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN PIRKUMA LĪGUMS
IV. PRODUKTU APMAKSAS VEIDI UN TERMIŅŠ
V. PRODUKTU PIEGĀDES IZMAKSAS, VEIDI UN TERMIŅŠ
VI. SŪDZĪBAS PAR PRODUKTU
VII. SŪDZĪBU UN PRASĪBU ĀRPUSTIESAS IZSKATĪŠANAS VEIDI UN PIEKĻUVE ŠĪM PROCEDŪRĀM
VIII. ATTEIKUMA TIESĪBAS
IX. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
X. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Xa. PRETDARBĪBA PRET NELIKUMĪGU SATURU
XI. SPECIĀLIE NOTEIKUMI KLIENTIEM, KURI NAV PATĒRĒTĀJI
XII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

Pielikumi:

1. Atkāpšanās no distances līguma veidlapas paraugs

Interneta Veikals www.modivo.lv rūpējas par Patērētāja tiesību aizsardzību. Patērētājs nevar atteikties no tiesībām, kuras viņam piešķir Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk – „PTAL”). Līgumu noteikumi, kas ir mazāk labvēlīgi Patērētājam nekā PTAL, ir spēkā neesoši, un to vietā piemēro PTAL noteikumus. Šie Noteikumi neizslēdz un neierobežo Patērētāju tiesības, kuras tiem piešķir to pastāvīgās dzīvesvietas valsts imperatīvās tiesību normas, un visas šaubas interpretē par labu Patērētājam. Ja tiek konstatēta pretruna starp PTAL un šiem Noteikumiem, priekšroka ir dodama PTAL noteikumiem, un Pārdevējs piemēro tos.

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Interneta Veikalu, kas pieejams vietnē www.modivo.lv, pārvalda MODIVO S.A. ar galveno mītni Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija (arī korespondences adrese), reģistrācijas numurs 0000541722, PVN nodokļa maksātāja numurs: LV90011914188, elektroniskā pasta adrese: info@modivo.lv, kontakttālrunis: +371 67 881 800 (standarta savienojumu izcenojums saskaņā ar attiecīgā operatora cenrādi).
2. Lai lietotu Interneta Veikalu, Klienta izmantotajai gala ierīcei un IT sistēmai jāatbilst Tehniskām Prasībām.
Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības par bojājumiem, kas var tikt nodarīti ierīcēm, kuras atļauj piekļuvi www.modivo.lv un tajās pašās ierīcēs glabātajiem datiem www.modivo.lv lietošanas laikā, ja tie radušies trešo personu nelikumīgu darbību, datorvīrusu u.tml. apstākļu rezultātā, kā arī citos gadījumos, par kuriem Pārdevējs neatbild. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības arī gadījuma, ja parādās apstākļi, kas neļauj izmantot www.modivo.lv. Ņemot vērā šīs vietnes atvērto raksturu un kļūdu rašanās iespēju digitālo datu glabāšanā un pārraidē, mēs negarantējam ar šīs vietnes starpniecību pārsūtītās vai apkopotās informācijas precizitāti vai drošību, ja vien šajā vietnē nav skaidri norādīts citādi. modivo.lv pārvaldītājs patur kļūdu pieļaušanas tiesības produktu aprakstos un fotoattēlos, kas ir norādīti saskaņā ar ražotāja nodrošināto informāciju.
Visi materiāli, fotoattēli un teksti vietnē modivo.lv tiek ievietoti godprātīgi, lai atvieglotu Klientam izvēli iepirkumu veikšanas laikā. Faktiskais Produkta izskats var atšķirties no attēlā redzamā. Produktu attēliem un aprakstiem ir informatīva nozīme, tie tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās informācijas un var mainīties atkarībā no ražotāja veiktām izmaiņām. Visi apraksti tiek regulāri un rūpīgi pārbaudīti.
3. Noteikumi attiecas uz visiem Klientiem (patērētājiem un citām fiziskām vai juridiskām personām), kuri izmanto Interneta Veikalu, Elektroniskos Pakalpojumus vai slēdz Pirkuma Līgumu, izņemot Noteikumu 12. punktu, kas attiecas tikai uz Klientiem, kas nav patērētāji.
4. Piekrišana Noteikumiem ir brīvprātīga, tomēr bez piekrišanas Klients nevar izveidot Kontu vai veikt Pasūtījumu.
5. Interneta Veikalā norādītā informācija, vai, ja Pasūtījums tiek veikts, izmantojot citus distances komunikācijas līdzekļus, elektronisks ziņojums, kurš apstiprina piedāvātā Pirkuma līguma (Noteikumu 3. daļas, 6. punkta a) apakšpunktā uz to atsaucas), ir tikai uzaicinājums iesniegt pieprasījumu (publiskā oferte), ko Pārdevējs adresē Klientam Civillikuma 2002. panta izpratnē.
6. Turpmāk Noteikumos lietotie termini ar lielo burtu jāsaprot tādā nozīmē, kā tie definēti šajā punktā, ja vien no konteksta neizriet citādi:

a. Lietotne - programmatūra (mobilā lietotne), kuru Pārdevējs ir darījis pieejamu Klientam, kas ir paredzēta instalēšanai Klienta mobilajā ierīcē un, kas atļauj Interneta Veikala izmantošanu bez nepieciešamības palaist interneta pārlūkprogrammu.
b. KAD - Pārdevēja Klientu Apkalpošanas Dienests, kas Darba Dienās, Interneta Veikala sadaļā „Kontakti” norādītajā darba laikā pa norādīto tālruņa numuru, e-pasta adresi vai Interneta Veikala čatu, kā arī Interneta Veikala sadaļā
„Kontakti” pieejamo saziņas veidlapu, sniedz Klientiem informāciju, kas saistīta ar Interneta Veikala darbību, tostarp tādām tēmām kā Produkti, Interneta Veikals, Noteikumi, aktuālās Akcijas.
c. Cena – summa eiro vai citā valūtā bruto (ietver nodokļus), kas pienākas Pārdevējam par Produkta īpašumtiesību nodošanu Klientam saskaņā ar Pirkuma līgumu. Cenā nav iekļautas piegādes izmaksas, ja vien Interneta Veikala piemērotie Akcijas nosacījumi neparedz citādi.
Produkta cena būs tāda, kāda tā ir norādīta mūsu interneta vietnē, izņemot acīmredzamas kļūdas gadījumu. Ja mēs atklāsim kļūdu pasūtītā Produkta cenā, mēs Jums par to paziņosim pēc iespējas ātrāk un sniegsim Jums iespēju apstiprināt pasūtījumu par pareizo cenu vai atcelt pasūtījumu. Ja mums neizdosies ar Jums sazināties, pasūtījums tiks uzskatīts par atceltu un visas iemaksātās summas tiks atgrieztas pilnā apmērā.
d. Darba diena – katra diena no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas un brīvdienas.
e. Parole – rakstzīmju un ciparu virkne, kas nepieciešama autentifikācijai, piekļūstot Kontam. To definē Klients, izveidojot kontu. Reģistrējot Kontu, Klientam Parole jāievada divas reizes, lai identificētu un novērstu kļūdas. Klients nedrīkst izpaust Paroli trešajām personām. Klientam ir tiesības mainīt Paroli.
f. Klients - (1) fiziska persona; vai fiziska persona, kas rīkojas ar pilnvarnieka starpniecību (2) juridiska persona; vai (3) organizatoriska vienība bez juridiskās personas statusa, kurai likums piešķir rīcībspēju; ar nepieciešamo tiesībspēju un rīcībspēju. Ja Klients ir fiziska persona ar ierobežotu rīcībspēju, viņš/viņa apņemas iegūt sava likumiskā pārstāvja spēkā esošu piekrišanu līguma noslēgšanai, ka arī uzrādīt šādu piekrišanu pēc katra Pārdevēja pieprasījuma. Interneta Veikala ietvaros noslēgtajiem līgumiem ir vispārēju, ikdienišķu un nelielu vienošanos raksturs.
g. Civillikums – Latvijas Republikas Civillikums, pieņemts 1937. gada 28. janvārī.
h. Patērētājs - fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
i. Konts - Elektronisks pakalpojums, apzīmēts ar individuālu vārdu (Lietotājvārdu) un Klienta norādīto Paroli. Pārdevēja IT sistēmas resursu kopums, kas ļauj Klientam izmantot papildu funkcijas/pakalpojumus. Klients iegūst piekļuvi Kontam, izmantojot Lietotājvārdu un paroli. Klients pierakstās Kontā pēc reģistrācijas Interneta Veikalā. Konts sniedz iespēju Klientam uzglabāt un saglabāt Klienta adreses informāciju, lai nosūtītu Produktus, sekotu līdzi Pasūtījuma statusam, piekļūtu Pasūtījumu vēsturei un citiem Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem.
j. Grozs – pakalpojums, kas pieejams katram Klientam, kurš izmanto Interneta Veikalu, kura ietvaros Klientam ir iespēja pasūtīt vienu vai vairākus produktus, ievadīt atlaižu kodus, kas pieļauj Cenu samazināšanu saskaņā ar atsevišķos līgumu/noteikumu paredzēto, apskatīt atsevišķu Produktu vai visu Produktu kopā (ieskaitot iespējamās piegādes izmaksas) Cenu kopsavilkuma un plānoto Produktu piegādes termiņu. Lai saglabātu pēc iespējas augstāku ar Interneta veikala starpniecību sniegto pakalpojumu kvalitāti, Pārdevējs var ieviest maksimālo Produktu limitu vai Produktu kopējās cenas limitu, kurus iespējams pievienot Grozam viena Pasūtījuma ietvaros. Ja šis limits tiek pārsniegts, Klients saņems paziņojumu, kurā viņš tiks aicināts sazināties ar Pārdevēju, ja viņš vēlas noslēgt Pārdošanas līgumu par lielāku Produktu skaitu.
k. Lietotājvārds – e-pasta adrese, ko Interneta Veikala Konta izveides laikā norāda Klients.
l. Jaunumu biļetens – Elektroniskais Pakalpojums, kas ļauj visiem Klientiem automātiski saņemt no Pārdevēja ciklisku informāciju par Produktiem, Interneta Veikalu, jauniem un īpašiem piedāvājumiem, kas tiek nosūtīti uz Klienta norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru pēc nepārprotamas piekrišanas saņemšanas. Pārdevēja sniegtais Jaunumu biļetena pakalpojums ir noregulēts atsevišķos noteikumos, kas pieejami Interneta Veikala vietnē.
m. Produkts – kustama manta, par kuru maksā Cenu. Šī kustamā manta ir pieejama Interneta Veikalā. Visi Interneta Veikalā piedāvātie Produkti ir pilnīgi jauni.
n. Produkts ar digitāliem elementiem – digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu saturošs produkts, kas ar tiem saistīts tādā veidā, ka digitālā satura vai digitāla pakalpojuma trūkums neatļautu tā pareizo darbību (piemēram, viedpulkstenis).
o. Akcijas - īpaši pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kurus Pārdevējs piedāvā noteiktā laikā un kurus Klients var izmantot, balstoties uz tajos norādītajiem noteikumiem, kā, piemēram, Cenas vai piegādes izmaksu pazemināšana.
p. Noteikumi - šis dokuments, kurš noteic Klienta un Pārdevēja tiesības un pienākumus.
q. Interneta Veikals – Pārdevēja pārvaldīta platforma, kurā tiek nodrošināti Pārdevēja piedāvātie pakalpojumu un Klients var veikt Pasūtījumu, un kas ir savstarpēji savienotu vietņu kopums, kas pieejamas interneta adresē www.modivo.lv un ar Lietotnes starpniecību.
r. Pārdevējs - MODIVO S.A. ar galveno mītni Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija (arī korespondences adrese), reģistrācijas numurs 0000541722, elektroniskā pasta adrese: info@modivo.lv, kontakttālrunis:
+371 67 881 800 (standarta savienojumu izcenojums saskaņā ar attiecīgā operatora cenrādi).
s. Saturs - teksta, grafiskie vai multimediju elementi (piemēram, informācija par Produktiem, Produktu fotoattēli, reklāmas videoklipi, apraksti, komentāri) tostarp darbi Autortiesību likuma izpratnē. Fizisko personu attēli, kurus Pārdevējs, Pārdevēja līgumpartneri, Klients vai cita persona, kura izmanto Interneta Veikalu, izplata Interneta Veikala ietvaros.
t. Pirkuma līgums – pirkuma līgums Civillikuma izpratnē, kas attiecas uz Pārdevēja veikto Produkta pārdošanu Klientam ar Cenas apmaksu, kura palielināta proporcionāli iespējamām papildu izmaksām, tostarp piegādes izdevumiem, atbilstoši šiem Noteikumiem. Pirkuma līgums tiek noslēgts starp Klientu un Pārdevēju, izmantojot distances saziņas līdzekļus, pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis Pasūtījumu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pirkuma līgumā ir norādīts Produkts, tā galvenās īpašības, Cena, piegādes izmaksas un citi attiecināmi noteikumi. Katrs Produkts ir atsevišķa Pirkuma līguma priekšmets. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kuros Pārdevējs Interneta Veikala funkciju ietvaros objektīvu (faktos balstītu) iemeslu dēļ Pirkuma līguma noslēgšanu vai Līguma saturu attiecībā uz Produktu padara atkarīgu no cita Pirkuma līguma noslēgšanas, ņemot vērā tiešas saistības pastāvēšanu starp Produktiem. Pārdevējs var noslēgt Pirkuma līgumu ar Klientu, kurš nav Patērētājs, arī tādā veidā, kas nav paredzēts šajos Noteikumos, apstiprinot šādu pieprasījumu ar atsevišķu e-pastu.
u. Elektroniskais pakalpojums – pakalpojums, kas tiek sniegts elektroniskā formā un kuru sniedz Pārdevējs Interneta veikala ietvaros saskaņā ar Noteikumiem. Ciktāl pakalpojumus sniedz puses, kas sadarbojas ar Pārdevēju, jāņem vērā tie noteikumi, kas regulē attiecīgās puses sniegto pakalpojumu.
v. PTAL, Likums – Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums, pieņemts 1999. gada 18. martā.
w. Tehniskās prasības – minimālās tehniskās prasības, kuru izpildīšana ir nepieciešama, lai izmantotu Pārdevēja pakalpojumus: (1) dators, klēpjdators vai cita multimediju ierīce ar piekļuvi internetam (Lietotnes gadījumā – mobilā ierīce); (2) piekļuve elektroniskajam pastam; (3) tīmekļa pārlūkprogramma: Mozilla Firefox 17.0 un jaunāka vai Internet Explorer 10.0 un jaunāka, Opera 12.0 un jaunāka, Google Chrome 23.0 un jaunāka, Safari 5.0 un jaunāka versija; (4) ieteicamā minimālā ekrāna izšķirtspēja 1024x768; (5) sīkfailu ierakstīšanas interneta pārlūkprogrammā ieslēgšanas iespēja un Javascript lietošanas iespēja; Ja Pirkuma līgumu slēdz telefoniski: (6) telefons; ja Pirkuma līgumu slēdz Lietotnē: (7) mobilās ierīces operētājsistēma: Android versija 5.0 vai jaunāka vai iOS versija 11.4 vai jaunāka, turklāt dažu funkcionalitāšu ietvaros arī (8) mobilā ierīce ar fotokameru un ģeolokācijas (GPS) pakalpojumu. Lai noslēgtu Pirkuma līgumu, Klientam ir nepieciešama aktīva e-pasta adrese, ka arī atsevišķos gadījumos klaviatūra vai cita ierīce, kas padarīs iespējamu pareizu elektronisko veidlapu aizpildi.
x. Pasūtījums – Klienta gribas noslēgt distances līgumu apliecinājums, norādot Produktus, par kuriem Klients iesniedz Pirkuma līguma oferti un nepieciešamos personas datus, kas nepieciešami Pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei. Katrs Pasūtījums ir neatkarīga Klienta oferte noslēgt Pirkuma līgumu. Tas attiecas arī uz situācijām, kurās Pārdevējs Interneta Veikala funkcionalitāšu ietvaros objektīvu (faktiski pamatotu) iemeslu dēļ šī Produkta Pirkuma līguma noslēgšanu vai saturu padara atkarīgu no cita Pirkuma līguma, ņemot vērā tiešo saistību starp šiem Produktiem. Pasūtījumam var tikt piešķirts viens numurs, bet visi piedāvājumi tiks apstrādāti paralēli. Pasūtījuma akceptēšana nozīmē Pirkuma līguma noslēgšanu.

 

II. ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI INTERNETA VEIKALĀ UN LIETOTNĒ

1. Pārdevējs ar Interneta Veikala starpniecību Klientiem bez maksas sniedz šādus Elektroniskos Pakalpojumus: a. Konta izveide un uzturēšana;

b. Pasūtījumu veikšana, kā arī Pirkuma līgumu noslēgšana saskaņā ar Noteikumiem;
c. Klientu interesēm pielāgota reklāmas satura rādīšana;
d. Groza izmantošana;
e. Interneta Veikala satura apskatīšana;
f. Jaunumu biļetens;
g. Lietotnes gadījumā (zemāk norādītie noteikumi var attiekties uz aktuāliem vai nākotnē plānotiem Elektroniskajiem Pakalpojumiem - norādīto Elektronisko Pakalpojumu izmantošanas iespēja ir atkarīga no esošās Lietotnes funkcionalitātes):

- izvēlēto Produktu svītrkodu skenēšana ar kameras palīdzību un to saglabāšana ar iespēju salīdzināt cenas;
- Produktu rādīšana Interneta Veikalā, pamatojoties uz Klienta augšupielādētiem izvēlēto produktu attēliem;
- norādītā sūtījuma saņemšanas punkta atrašanās vietas meklēšana caur ģeolokāciju;
- uzrādīto Produktu vai Akciju ierobežošana, piemēram, līdz norādītajam Klienta izmēram (piemēram, apavu izmērs) vai līdz Klienta norādītajai kategorijai (piemēram, vīriešu/sieviešu/bērnu Produkti);
- pašreizējo paziņojumu rādīšana tieši uz mobilās ierīces ekrāna („push” paziņojums);
- iecienītāko Produktu sarakstu veidošana;

2. Klientiem, kuri ir izveidojuši Kontu, Pārdevējs ar Interneta Veikala starpniecību bez maksas papildus sniedz šādus pakalpojumus:

a. Klienta sesijas uzturēšana pēc tam, kad Klients ir pieteicies Kontam (ar pārlūkprogrammas vai Lietotnes palīdzību);
b. Pasūtījumu vēstures glabāšana un piekļuves sniegšana Klientam ar Konta starpniecību.

3. Konta izmantošana ir iespējama pēc visu turpmāko soļu izpildes no Klienta puses:

a. reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas un šo Noteikumu apstiprināšanas;
b. noklikšķināšanas uz taustiņa „Reģistrēties”.

4. Konts tiek nodrošināts bez maksas uz nenoteiktu laiku. Klients jebkurā brīdī bez iemesla noradīšanas var dzēst Kontu, nosūtot Pārdevējam pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@modivo.lv vai arī sūtot vēstuli uz adresi: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra. Konta izveidošana nav priekšnoteikums, lai Interneta Veikalā veiktu Pasūtījumu. Pārdevējs var ieviest šādu ierobežojumu Interneta Veikala funkcionalitāšu ietvaros, jo īpaši, ņemot vērā Produktu vai to veidu saistību ar Konta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem.
5. Groza izmantošana sākas brīdī, kad Klients Grozam pievieno pirmo Produktu.
6. Grozs ir bezmaksas pakalpojums, kā arī tam piemīt vienreizējs raksturs. Tā izmantošana beidzas brīdī, kad Klients ar tā starpniecību veic Pasūtījumu vai arī kad Klients izbeidz Pasūtījuma veikšanu. Grozā tiek saglabāta informācija par Klienta izvēlētajiem Produktiem arī pēc pārlūkprogrammas vai Lietotnes sesijas lietošanas pabeigšanas, tostarp pēc izrakstīšanās no Konta, laika posmā, kas nav garāks par 7 dienām, dodot iespēju iesniegt Pasūtījumu vēlākā termiņā, tomēr tas negarantē Klienta izvēlēto Produktu eksemplāru pieejamību. Ja Grozu izmanto Klienti, kuri ir pierakstījušies Kontā, izmantojot pārlūkprogrammu, Groza saturs tiek sinhronizēts ar Kontu, kuru pēc tam pārvalda caur Lietotni (un otrādi). Pārdevējs var noteikt Produktu limitu vai Produktu kopējās cenas limitu, kurus ir iespējams pievienot Grozam viena Pasūtījuma ietvaros. Ja šis limits tiek pārsniegts, Klients saņems paziņojumu, kurā viņš tiks aicināts sazināties ar Pārdevēju, ja viņš vēlas noslēgt Pārdošanas līgumu par lielāku Produktu skaitu/augstāku Produktu kopējo cenu.
7. Klientam ir pienākums:

a. Interneta Veikala veidlapās sniegt vienīgi patiesus, aktuālus un visus nepieciešamos Klienta datus;
b. nekavējoties atjaunināt datus, tostarp personas datus, kurus Klients ir sniedzis Pārdevējam saistībā ar Noteikumiem vai Pirkuma līgumu, jo īpaši apmērā, kādā tas ir nepieciešams to izpildei; Klients var labot datus, kuri tika ievadīti Konta veidošanas laikā, jebkurā laika, izmantojot Konta ietvaros pieejamās iespējas;
c. izmantot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus un funkcionalitātes veidā, kas netraucē Pārdevēja, Interneta Veikala vai Lietotnes funkcionēšanu (par darbību, kas traucē Pārdevēja, Interneta veikala vai Lietotnes darbību jo īpaši var uzskatīt Pasūtījumu iesniegšanu tādā veidā, kas rada aizdomas par rīku, kas automatizē Pasūtījumu iesniegšanas procesu, izmantošanu, jo īpaši tīmekļa robotus vai Pārdevēja sniegto pakalpojumu un funkcionalitāšu izmantošanu veidā, kas norāda uz nodomu pārkāpt Noteikumus vai normatīvos aktus).
d. izmantot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus un funkcionalitātes tādā veidā, kas atbilst normatīvajiem aktiem, Noteikumiem, kā arī vispārējiem tiesību principiem;
e. izmantot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus un funkcijas Pārdevējam un citiem Klientiem neapgrūtinošā veidā;
f. savlaicīgi un pilnā apmērā apmaksāt Cenu un citas izmaksas, par kurām Klients un Pārdevējs ir vienojušies;
g. savlaicīgi saņemt Produktus, kuri tika pasūtīti.
h. nesniegt un nenodot Interneta Veikala ietvaros ar likumu aizliegtu Saturu, jo īpaši Saturu, kas pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiem piemītošas personiskās tiesības.
i. neveikt šādas darbības:

- izplatīt vai ievietot Interneta Veikalā nevēlamu komerciālu informāciju vai jebkādu Saturu, kas pārkāpj normatīvos aktus (aizliegums publicēt nelikumīgu saturu);
- veikt IT vai citas darbības, kuru mērķis ir iegūt informāciju, kas nav paredzēta Klientam, tostarp citu Klientu  datus  vai  iejauties  Veikala  darbības,  Lietotnes un maksājumu izpildes principos vai tehniskajos aspektos;
- veikt neatļautas Pārdevēja sniegtā satura izmaiņas, jo īpaši Interneta Veikalā norādītajos Cenas vai Produktu aprakstos;

j. lejupielādēt Lietotni tikai no legāla avota.

8. Sūdzības, kas saistītas ar Elektronisko Pakalpojumu sniegšanu vai Lietotni, var iesniegt:

a. rakstveidā uz adresi: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija;
b. elektroniskā veidā ar elektroniskā pasta starpniecību uz adresi: info@modivo.lv.

9. Sūdzības aprakstā Klientam ieteicams sniegt: (1) informāciju un apstākļus, kas attiecināmi uz sūdzības priekšmetu, jo īpaši pārkāpuma parādīšanās veidu un datumu; (2) Klienta prasību, kā arī (3) sūdzības sniedzēja kontaktinformāciju – tas atvieglos un paātrinās Pārdevēja veikto sūdzības izskatīšanu. Iepriekšēja teikuma norādītajām prasībām piemīt ieteikuma raksturs un tās neietekmē sūdzību, kas iesniegta bez ieteiktā sūdzības apraksta, izskatīšanas efektivitāti.
10. Pārdevējs atbild uz sūdzību bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no tās iesniegšanas dienas.
11. Pārdevējs var sniegt Klientam bezmaksas Lietotnes lejupielādes iespēju uz Klienta mobilo ierīci no tiešsaistes mobilo lietotņu veikaliem, jo īpaši:

a. Apple App Store mobilajām ierīcēm ar iOS operētājsistēmu;
b. Google Play / Play mobilajām ierīcēm ar Android operētājsistēmu.

12. Lietojot Lietotni, kas lejupielādēta no citiem avotiem, kas nav minēti 11. punktā, pastāv risks, ka tiks apdraudēta Lietotnes integritāte un izveidots savienojums ar kaitīgu programmatūru, tādējādi apdraudot arī Klienta mobilās ierīces un tajās saglabāto datu drošību.
13. Lai izmantotu Lietotni, Klientam ir nepieciešams:

a. iepazīties ar šiem Noteikumiem, Lietotnes lietošanas noteikumiem (tie pieejami šīs daļas 11. punktā minētajos veikalos) un tiem piekrist, kā arī
b. lejupielādēt Lietotni no 11. punktā minētā veikala, kā arī
c. uz Klienta mobilās ierīces instalēt Lietotni, rīkojoties atbilstoši norādījumiem, kas parādās pēc instalēšanas procesa uzsākšanas vai kurus sniedz šīs daļas 11. punktā minētie veikali.

14. Lietotnes savienojas ar Interneta Veikalu ar interneta starpniecību.
15. Lietotnes funkcionalitātes kalpo Pārdevējam Elektronisko Pakalpojumu sniegšanai veidā, kas atvieglo Klientam Interneta Veikala lietošanu, jo īpaši iepazīšanos ar Saturu, Produktiem, Cenām.
16. Lietotne izmanto tehnoloģiju, kas glabā un iegūst piekļuvi Klienta identifikatoram un atļauj Lietotnei darboties bezsaistes režīmā, ka arī saglabāt tāda Klienta preferences, kurš nav iegājis savā kontā (kas saistīts ar piekļuvi mobilās ierīces atmiņai). Lietotnē šī informācija saglabājas līdz brīdim, kad Klients pieslēdzas Lietotnei no sava konta, pāriet no Lietotnes uz citas valsts Interneta Veikalu (caur lietojumprogrammu), vai kad Lietotne ir atinstalēta (izdzēsta) no mobilās ierīces.
17. Lai izmantotu Noteikumu II daļas 1. punkta g) apakšpunktā minētās Lietotnes funkcijas, Klientam nepārprotami jāpiekrīt dažām Klienta mobilās ierīces funkcijām. Klients brīvprātīgi piekrīt saņemt „push” paziņojumus vai sniegt Pārdevējam informāciju par Klienta vēlmēm.
18. Klients jebkurā laikā var atsaukt piekrišanas, par kurām ir runa 17. punktā un augstāk, vai atinstalēt (dzēst) Lietotni no savas mobilās ierīces ar šīs ierīces iestatījumu palīdzību.

 

III.  PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN PIRKUMA LĪGUMS

1. Pirkuma līguma galvenie elementi, tostarp priekšmets un saziņas veids ar Klientu, ir norādīti katra Produkta lapā vai citā atbilstošā veidā Interneta Veikala ietvaros.
2. Pārdevējs nodrošina Pasūtījumu veikšanu šādā veidā:

a. Interneta Veikalā;
b. sazinoties ar KAD

Pa tālruni;
Interneta Veikalā pieejamo Produktu vai pakalpojumu ietvaros, kā arī ņemot vērā to specifiku, Pārdevējs
var ierobežot noteiktu Produktu Pasūtījumu iesniegšanas veidu. Veicot vairākus Pasūtījumus vienlaicīgi, no kuriem vismaz uz vienu attiecas iepriekš minētais ierobežojums, var tikt ietekmēta arī pārējo Pasūtījumu pasūtīšanas veidu pieejamība.

3. Saskaņā ar šiem Noteikumiem sniegto pakalpojumu ietvaros Pārdevējs var ieviest citus pasūtījumu veikšanas veidus, izmantojot citus distances saziņas līdzekļus.
4. Pirkuma līguma noslēgšana notiek pēc Pasūtījuma veikšanas.
5. Klients var veikt Pasūtījumus šādi:

a. Klients pievieno izvēlēto(-os) Produktu(-us) Grozam un pāriet uz Pasūtījuma veidlapu. Interneta Veikala ietvaros Pārdevējs var darīt pieejamus papildu pakalpojumus Grozam pievienotajam Produktam. Piemēram, citu saistītu Produktu personalizēšana.
b. Klients, kuram ir Konts, Pasūtījuma veidlapā apstiprina nepieciešamo informāciju Pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei. Lietotājam, kuram nav Konta, patstāvīgi jāaizpilda Pasūtījuma veidlapa, norādot nepieciešamo informāciju Pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei. Neaktuālu vai nepatiesu Klienta datu norādīšana var padarīt neiespējamu Līguma izpildi. Pasūtījuma veidlapā Klientam jānorāda šādus Klienta datus: vārds un uzvārds, adrese (iela, mājas/dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), elektroniskā pasta adrese, kontakttālrunis, kā arī uz Pirkuma līgumu attiecināmi dati: Produkts(-i), Produkta(-u) daudzums, gadījumā, ja ir pieejams, arī Produkta veids, krāsa un izmērs, Produkta(-u) piegādes vieta un veids, apmaksas veids. Ja Klients nav Patērētājs, jānorāda arī dati par uzņēmumu un PVN maksātāja numurs. Interneta Veikala pieejamo Produktu vai pakalpojumu attīstības ietvaros Pārdevējs var noteikt, ka Pasūtījuma veidlapā vai citā piemērotā vietā jāsniedz arī cita informācija saistībā ar Produktu vai Klientu, kas ir atbilstoša un personas datu gadījumā arī nepieciešama, jo īpaši Produkta vai pakalpojuma specifikas dēļ, piemēram, ar Produkta personalizēšanas mērķi.
c. Klients izvēlas vienu no Pārdevēja piedāvātajiem piegādes veidiem.
d. Klients izvēlas Cenas un citu iespējamo Pasūtījuma veidlapā norādīto izmaksu apmaksas veidu.
Produkta cena ir tāda, kāda tā ir norādīta Interneta Veikalā, izņemot acīmredzamas kļūdas gadījumu. Lai gan Pārdevējs pieliek visas pūles, lai norādītās cenas būtu pareizas, var rasties kļūda. Ja pasūtītā Produkta cenā tiks konstatēta kļūda, Pārdevējs Klientam par to paziņo pēc iespējas ātrāk un sniedz Klientam iespēju apstiprināt Pasūtījumu par pareizo cenu vai atcelt Pasūtījumu. Ja Pārdevējam neizdosies sazināties ar Klientu, Pasūtījums tiks uzskatīts par atceltu un visas iemaksātās summas tiks atgrieztas Klientam pilnā apmērā. Pārdevējam nav pienākuma pārdot Produktu par nepareizi norādītu, zemāku cenu (pat ja Pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu par to, ka ir saņemts Pasūtījums), ja kļūda cenā ir acīmredzama (tā nesasniedz pat pusi no vidējās cenas par līdzvērtīgu produktu, kas pieejams Latvijas tirgū, vai tā ir zemāka par iepirkuma cenu no ražotāja).
e. Klients nosūta Pārdevējam Pasūtījumu, izmantojot šim nolūkam paredzēto Interneta veikala funkciju (poga „Pasūtīt un samaksāt”). Ja Klientam nav Konta un viņš iepriekš nav piekritis Noteikumiem, tam jāpiekrīt Noteikumiem.
f. Pasūtījuma iesniegšanas laikā līdz pogas „Pasūtīt un samaksāt” nospiešanas brīdim Klientam ir iespēja koriģēt sadaļā „Grozs” ievadītos datus, pievienojot vai dzēšot no Groza attiecīgo pozīciju. Attiecīgās pozīcijas izdzēšana var izraisīt arī citas pozīcijas automātisku dzēšanu no Groza saistībā ar tiešu saikni starp Produktiem.
Ja Produkta cena Interneta Veikalā mainās līdz pogas “Pasūtīt un samaksāt” nospiešanas brīdim, Produktam tiek piemērota atjauninātā cena un Pasūtījumu ar veco cenu Klients nevar veikt.
g. Atkarībā no izvēlētā apmaksas veida Klients var tikt novirzīts uz ārējā maksājumu pakalpojuma sniedzēja vietnēm.

6. Ja Pārdevējs pēc savas iniciatīvas ierosina Patērētajam Pirkuma līguma noslēgšanu, izmantojot citus distances saziņas līdzekļus, tostarp pa telefonu:

a. Pārdevējs nosūta Klientam elektronisku paziņojumu, apstiprinot piedāvātā Pirkuma līguma saturu;
b. Klients nosūta Pārdevējam Pasūtījumu ar ziņojuma starpniecību uz e-pasta adresi, no kuras viņš saņēma apstiprinājumu;
c. Ja Klientam nav Konta un viņš iepriekš nav piekritis Noteikumiem, Klientam jāpiekrīt Noteikumiem.

7. Ja pēc Klienta iniciatīvas tiek izmantoti citi distances saziņas līdzekļi, atbildē uz Pasūtījumu Pārdevējs nekavējoties nosūta Klientam automātisku ziņojumu uz Klienta šim mērķim norādīto e-pasta adresi ar Pasūtījuma saņemšanas un tā verificēšanas uzsākšanas apstiprinājumu.
8. Pēc Pasūtījuma verifikācijas Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās nosūta Pircējam uz norādīto e-pasta adresi ziņojumu ar:

a. apstiprinājumu par viena vai vairāku atsevišķo Piedāvājumu pieņemšanu un Pirkuma līguma noslēgšanu
(Pasūtījuma par ziņojumā norādītajiem Produktiem pieņemšana); vai
b. informāciju par visas Pasūtījumā pieprasītās ofertes noraidīšanu Noteikumu IV nodaļas 4-6. punktā norādīto iemeslu (apmaksas neesamība, patērētāja kredīta līguma nenoslēgšana).

9. Pirkuma līgums tiek noslēgts, kad Pārdevējs akceptē Klienta oferti, t.i., tad, kad Klients ir saņēmis šīs daļas 8. punkta
a) apakšpunktā minēto ziņojumu attiecībā uz tajā norādītajiem Produktiem. Individualizētu Produktu gadījumā Pirkuma līgums tiek noslēgts ar ofertes akceptēšanas brīdi, t.i., tad, kad Klients ir saņēmis 8.punktā a) apakšpunktā minēto ziņojumu attiecībā uz tajā norādītajiem Produktiem, ja vien Pārdevējs nekavējoties nav informējis Klientu par izpildes neiespējamību attiecībā uz pasūtīto individualizēto produktu. Pārdevējs nosūta Klientam apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
10. Gadījumā, ja visas vai dažas no Pasūtījuma ietvaros iesniegtajām ofertēm nav iespējas pieņemt, KAD sazināsies ar Klientu ar mērķi:

a. informēt Klientu, ka nav iespējas pieņemt visas Pasūtījumā ietvaros iesniegtās Pirkuma līguma ofertes; vai
b. pārliecināties par Klienta vēlmi īstenot to Pasūtījuma daļu, kurā Pārdevējs ir piekritis pieņemt oferti noslēgt Pirkuma līgumu. Šajā laikā Klients var pilnībā atcelt iesniegto Pasūtījumu (attiecība uz visām ofertēm), kas nepārkāpj viņa tiesības atkāpties no līguma. Pasūtījuma atcelšana, kuru veic Klients, atbrīvo Pārdevēju no tā izpildes pienākuma. Pasūtījuma atcelšanas gadījumā piemēro šīs daļas 11. punktu.

11. Gadījumā, ja iesniegtā(-o) Pasūtījuma ietvaros oferti(-es) nav iespējams pieņemt, Pirkuma līgums attiecībā uz KAD norādītajiem Produktiem netiek noslēgts un Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atgriež Klientam maksājumus, kurus viņš ir veicis attiecībā uz Produktiem, par kuriem Pirkuma līgums netika noslēgts.
12. Svarīgu iemeslu dēļ, t.i., ja Pircējs ir rupji pārkāpis šos Noteikumus, kā arī situācijā, kad Pircējs ir pārkāpis Noteikumu 2. daļas 7. punkta c, f vai g apakšpunktu (izsmeļošs saraksts), Pārdevējs, lai izvairītos no turpmākiem zaudējumiem, var nepieņemt Klienta oferti, tostarp konkrētu maksājuma vai piegādes veidu ietvaros. Šis noteikums ir piemērojams neatkarīgi no tā, ar kādiem datiem ir identificējams Klients un kādus datus sniedz Pasūtījuma iesniegšanas laikā, jo īpaši, ja Klients vienlaikus pārkāpj Noteikumu 2. daļas 7.punkta a apakšpunktu.
13. Gadījumā, ja Klients, uz kuru ir attiecināmi iepriekš minētā punkta noteikumi, iesniedz kārtējo Pasūtījumu, Pārdevējs sazinās ar Klientu, nosūtot uz Klienta norādīto e-pasta adresi paziņojumu, lai informētu par rupju Noteikumu pārkāpumu, kuru ir veicis Klients, un ofertes nepieņemšanu, vienlaikus norādot alternatīvus Pirkuma līguma noslēgšanas veidus vai maksājuma vai piegādes veidus. Attiecīgi piemēro Noteikumu 4. daļas 5.-7. punktus.
14. Pārdevējs var neatkarīgi informēt Klientu par Pasūtījuma statusu, nosūtot ziņojumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi, SMS vai sazinoties telefoniski.
15. Pārdevējs cenšas nodrošināt visu Produktu pieejamību un Pirkuma līguma izpildi. Ja izpilde nav iespējama, Pārdevējs izbeidz līgumu un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no izpildes neiespējamības konstatēšanas, atgriež Patērētājam samaksātos līdzekļus.
16. Pasūtījuma kopējā vērtība ietver Cenu, piegādes izmaksas, kā arī iespējamās citas izmaksas par Klienta izvēlētājiem fakultatīvajiem maksas pakalpojumiem. Pārdevējs var noteikt minimālās Pasūtījuma vērtības slieksni, kad Produktu piegāde ir bez maksas. Par Produkta, kas ir Pasūtījuma priekšmets, kopējo cenu ar nodokļiem un piegādes izmaksām (tostarp transporta, piegādes un pasta pakalpojumi), kā arī par citām izmaksām un, ja šo apmaksu apmēru nevar noteikt
– par to apmaksāšanas pienākumu, Klients tiek informēts Pasūtījuma veikšanas laikā, tajā skaitā tad, kad Klients izsaka gribu uzņemties Pirkuma līguma saistības.
17. Akcijas, kas ir spēkā Interneta Veikalā, nav piemērojamas vienlaicīgi, ja vien Akcijas noteikumos nav skaidri norādīts citādi.

 

IV. PRODUKTA APMAKSAS VEIDI UN TERMIŅŠ

1. Pieejamie apmaksas veidi ir norādīti Interneta Veikalā, sadaļā „Pasūtījuma apmaksāšana", kā arī katru reizi, konkrētā produkta lapā. Pieejamie apmaksas veidi var atšķirties atkarībā no Klienta izvēlētā piegādes veida.
2. Elektronisko maksājumu un maksājumu karšu norēķini tiek veikti pēc Klienta izvēles, izmantojot autorizētus pakalpojumus.
3. Gadījumā, ja Pārdevējs nesaņem Klienta, kurš ir izvēlējies priekšapmaksu, t. i., maksājumu ar bankas pārskaitījumu, elektronisko maksājumu vai maksājumu ar norēķinu karti, KAD var sazināties ar Klientu ar mērķi atgādināt par maksājumu, tostarp nosūtot e-pasta ziņojumu.
4. Tiks uzskatīts, ka pirkums nav apmaksāts:

a. tiešsaistes maksājuma vai norēķinu kartes maksājuma gadījumā - 20 minūšu laikā pēc Pasūtījuma iesniegšanas
b. Bankas pārskaitījuma gadījumā iesniegtā Pasūtījuma ietvaros Klienta oferte netiks saņemts , ja maksājums netiks saņemts 3 dienu laikā no Pasūtījuma iesniegšanas. Līdz ziņojuma par Pasūtījuma nosūtīšanu saņemšanas brīdim Klients var to atcelt, sazinoties ar Pārdevēju ar KAD starpniecību, kas nepārkāpj Klienta tiesības atkāpties no līguma - tas nav tomēr attiecināms uz Produktiem, kas izgatavoti pēc Klienta specifikācijām vai kas kalpo viņa individualizēto vajadzību apmierināšanai. Gadījumā, ja maksājums tiks veikts ar pārskaitījumu pēc augstāk minētā b)punktā termiņa beigām, Pārdevējs atgriezīs maksājumu uz bankas konta numuru, ar kura starpniecību tas tika veikts.

5. Ja Klients, izvēloties maksājumu ar atliktu apmaksas termiņu, nenoslēdz ar Pārdevēju aizdevuma līgumu 24 stundu laikā no Pasūtījuma iesniegšanas, Klienta iesniegtais piedāvājums Pasūtījuma ietvaros netiks pieņemts. Līdz ziņojuma par Pasūtījuma nosūtīšanu saņemšanas brīdim Klients var to atcelt, sazinoties ar Pārdevēju.
6. Gadījumā, ja Klients izvēlas apmaksu sūtījuma piegādes brīdī, Klienta pienākums ir veikt apmaksu sūtījuma saņemšanas laikā. Atteikšanās no Produkta saņemšanas ir uzskatāma par Pirkuma līguma izbeigšanu. Klients var atcelt Pasūtījumu līdz ziņojuma par Pasūtījuma nosūtīšanu saņemšanas brīdim.
7. Gadījumā, ja Klients izvēlas veikt priekšapmaksu, to samaksā un nesaņem Produktu noteiktajā termiņā, Pirkuma līgums uzskatāms par izbeigtu. Šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Klientam samaksāto summu pēc Produkta saņemšanas atpakaļ Pārdevēja noliktavā.
8. Klients nevar izmantot šīs nodaļas 4., 5., 6. un 7. punktā paredzētās tiesības, ja Produkts tiek izgatavots pēc Klienta specifikācijām vai nepārprotami personalizēts.

 

V. PRODUKTA PIEGĀDES IZMAKSAS, VEIDI UN TERMIŅŠ

1. Produkta piegāde ir pieejama Latvijas Republikas teritorijā, kā arī uz izvēlētajām valstīm, kuras ir norādītas Interneta Veikala sadaļā „Piegādes laiks un veidi”.
2. Produkta piegāde Klientam ir par maksu, ja vien Pirkuma līgumā nav noteikts citādi. Aktuālās un pieejamās Produkta piegādes metodes un piegādes izmaksas ir norādītas Klientam Interneta Veikalā, sadaļā „ Piegādes laiks un veidi ”, kā arī brīdī, kad Klients izsaka gribu uzņemties Pirkuma līguma saistības.
3. Pieejamie piegādes veidi ir atkarīgi no Klienta izvēlētā apmaksas veida vai Produkta. Pieejamie piegādes veidi var mainīties, ja vienlaikus tiek iesniegti vairāki Pasūtījumi.
4. Kopējais gaidīšanas laiks, kurā Klients saņem Produktu (piegādes termiņš), sastāv no Pārdevēja veiktā Pasūtījuma sagatavošanas, tā nosūtīšanas laika un Piegādātāja veiktās Produkta piegādes laika.
5. Produkta piegādes Klientam termiņš ir līdz 14 Darba Dienām, ja vien Pārdevējs šī Produkta aprakstā vai Pasūtījuma iesniegšanas laikā netika norādījis īsāku termiņu.
6. Pasūtījuma sagatavošanas laiks tā nosūtīšanai katru reizi ir norādīts konkrētā Produkta lapā, un tas tiek skaitīts no dienas (piegādes termiņa sākums):

a. kad maksājums tiek ieskaitīts Pārdevēja bankas kontā vai norēķinu kontā – gadījumā, ja Klients izvēlas veikt maksājumu ar bankas pārskaitījumu, elektronisko pārskaitījumu vai norēķinu karti;
b. kad tiek noslēgts Pirkuma līgums – gadījumā, ja Klients izvēlas apmaksas veikšanu saņemšanas brīdī.

7. Augstāk minētam laikam ir nepieciešams pieskaitīt Produkta piegādes, ko īsteno konkrētais piegādātājs, laiku, kas ir atkarīgs no Klienta izvēlētās piegādes veida un katru reizi ir norādīts konkrētā Produkta lapā, kā arī Interneta Veikalā, sadaļā „Pasūtījuma izpilde”.
8. Ja vienlaicīgi tiek iesniegts Pasūtījums vairākiem Produktiem ar dažādiem piegādes termiņiem, piegādes termiņš ir garākais norādītais datums, nepārsniedzot 14 Darba Dienas.
9. Gadījumā, ja pēc piegādes Klients savlaicīgi neizņem vai nesaņem savu Pasūtījumu, Pārdevējs var iekasēt maksu par Produktu uzglabāšanu Pārdevēja izvēlētā vietā, par kuru Pārdevējs paziņo Klientam. Pārdevējs nodrošina Produktu uzglabāšanu uz Klienta rēķina vienu mēnesi. Pēc šī termiņa notecēšanas Pārdevējam ir tiesības Produktu pārdot par labu Klientam, bet Klientam jāsedz visi saistītie izdevumi. Par Produktu uzglabāšanu Pārdevējs izsniedz Klientam atsevišķu rēķinu, kuru Klientam ir pienākums apmaksāt neatkarīgi no tā, vai tas ir saņēmis Produktu. Ja Produkts iznīcināts vai nodots atkārtotā tirdzniecībā tādēļ, ka Klients to nesaņēma uzglabāšanas laikā, Pārdevējam nav pienākums atmaksāt Klientam samaksāto Cenu par konkrēto Produktu vai arī segt zaudējumus, kas šajā sakarā radušies Klientam.

 

VI. SŪDZĪBAS PAR PRODUKTU

1. Atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru Produkta piegādes dienā esošu neatbilstību, kas atklājas 2 gadu laikā no Produkta piegādes dienas (likumiskā garantija).
Ja Pirkuma līgums ir noslēgts par Produktu ar digitāliem elementiem un paredz digitālā satura vai digitālā pakalpojuma pastāvīgu piegādi noteiktā laikposmā, tad Pārdevējs ir atbildīgs par digitālā satura/digitālā pakalpojuma neatbilstību visā Pirkuma līgumā norādītajā piegādes laikā (bet šis laiks nedrīkst būt īsāks par 2 gadiem no Produkta ar digitāliem elementiem piegādes dienas.
2. Interneta Veikalā piedāvātajiem Produktiem var būt piešķirta papildu ražotāja vai izplatītāja garantija. Detalizētāki garantijas noteikumi, kā arī tās ilgums tiek norādīti garantijas devēja izsniegtajā un Produktam pievienotajā garantijas kartē. Garantijas karte tiek pievienota tikai tiem Produktiem, kam tiek piedāvāta šāda papildu garantija.
3. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Klientam tādu Produktu, kurš atbilst Pirkuma līguma noteikumiem.
4. Sūdzību par Produktu Klients var iesniegt rakstveidā, sūtot to uz adresi: info@modivo.lv, vai  ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija. Ja sūdzība ir attiecināma uz Produktu, parasti ir nepieciešama tā nogādāšana Pārdevējam kopā ar sūdzību, lai Pārdevējs var pārbaudīt Produktu. Sīkāka informācija, kas attiecas uz Pārdevēja sniegtajiem bezmaksas veidiem, kādos Klients var piegādāt ar sūdzību saistīto Produktu, ir pieejama Interneta Veikala sadaļā „Sūdzības”.
5. Ja pārdotais Produkts neatbilst Pirkuma līguma noteikumiem, Klients:

a) pieprasīt Produkta labošanu vai apmaiņu, tomēr gadījumā, kad Klienta pieprasītā darbība nav iespējama vai tas prasa pārmērīgas izmaksas, Pārdevējs var:

- veikt apmaiņu, kad Klients pieprasa labošanu, vai
- veikt labošanu, kad Klients pieprasa apmaiņu, vai
Ja neiespējamība vai izmaksu pārmērība attiecas gan uz labošanu, gan apmaiņu, Pārdevējam ir tiesības atteikt Produkta atbilstības Pirkuma līgumam nodrošināšanu - atteikuma gadījumā klientam ir tiesības, kas norādītas b) punktā zemāk.
Labošanas un apmaiņas izmaksu izvērtēšanā tiek ņemts vērā galvenokārt tas, vai Produkta neatbilstība līgumam ir nozīmīga, kāda ir Pirkuma līgumam atbilstoša Produkta vērtība, kā arī neērtības Klientam, kas rodas Produkta atbilstības Pirkuma līgumam nodrošināšanas veida maiņas vai atteikuma rezultātā.

b) iesniegt paziņojumu par Cenas samērīgu samazināšanu vai atkāpšanos no Pirkuma līguma, tomēr tikai kad: - Pārdevējs ir atteicies labot vai apmainīt Produktu, vai

- no Pārdevēja paziņojuma vai lietas apstākļiem skaidri izriet, ka Pārdevējs neveiks Produkta labošanu vai apmaiņu saprātīgā termiņā vai neradot būtiskas neērtības Klientam, vai
- neatbilstība ir parādījusies par spīti Pārdevēja centieniem to novērst vai
- Produkta neatbilstība Pirkuma līgumam ir tik būtiska, ka tā attaisno tūlītēju Cenas samazinājumu vai atteikšanos no Pirkuma līguma.
Samazinātā Cena ir cena proporcionāli Pirkuma līgumam atbilstoša Produkta cenai, ņemot vērā neatbilstošā Produkta atlikušo vērtību.

6. Klients sūdzības ietvaros nevar atkāpties no Pirkuma līguma, ja Produkta neatbilstība Pirkuma līgumam nav būtiska. Tas neizslēdz Klienta tiesības atkāpties no Pirkuma līguma saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti Noteikumu 8. daļā.
7. Sūdzībā Klientam ir ieteicams norādīt: (1) informāciju un apstākļus attiecībā uz sūdzības priekšmetu, jo īpaši apstākļus, kas norāda uz Produkta neatbilstību Pirkuma līgumam; (2) prasību labot vai apmainīt Produktu, (3) iespējamo Noteikumu 6. daļas 5. punkta b) apakšpunktā izklāstīto apstākļu gadījumā – paziņojumu par Cenas samazināšanu vai atkāpšanos no Pirkuma līguma; kā arī (4) sūdzības iesniedzēja kontaktus – tas atvieglos un paātrinās sūdzības izskatīšanu. , kuru veic Pārdevējs. Iepriekšēja teikumā norādītajām prasībām piemīt vienīgi ieteikuma raksturs, un tās neietekmē sūdzību, kuras tika iesniegtas bez ieteiktā sūdzības apraksta, izskatīšanas efektivitāti.
8. Pārdevējs veic Produkta labošanu vai apmaiņu bez maksas, saprātīgā termiņā un bez liekām neērtībām Klientam, ņemot vērā Produkta specifiku un mērķi, kādam Klients to ir iegādājies.
9. Ja Klients izmanto tiesības uz Cenas samazinājumu, Pārdevējs atgriež Klientam samaksāto Cenas starpību ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par Cenas samazināšanu saņemšanas dienas.
10. Pārdevējs ietur atmaksu (Pirkuma līguma izbeigšanas un atmaksas gadījumā) līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis Produktu/s atpakaļ, vai arī līdz brīdim, kad Pircējs ir iesniedzis pierādījumus par Produktu nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk. Samazinot cenu vai atceļot līgumu, atmaksājamā summa tiek samazināta proporcionāli Produkta nolietojumam vai labumam, ko Klients ir guvis, lietojot preci, un par kādu puses ir vienojušās.
11. Atkāpšanās no Pirkuma līguma sūdzības ietvaros gadījumā Klients nekavējoties atgriež produktus Pārdevējam uz tā rēķina. Pārdevējs nekavējoties atgriež Klientam samaksāto Cenu, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Produkta vai pierādījuma par tā nosūtīšanu saņemšanas.
12. Gadījumā, ja Produkta pārmērīgas lietošanas dēļ zūd Produkta vērtība, Pārdevējs novērtē Produkta vērtības zudumu, ņemot vērā katra atsevišķa gadījuma objektīvos kritērijus, un informē par to Klientu.
13. Pārdevējs neatbild par Produkta neatbilstību attiecībā uz Produktiem šādā tvērumā:

-  piemērotība mērķiem, kādiem šāda veida produkti parasti tiek izmantoti, ņemot vērā spēkā esošus tiesību aktus, tehniskos standartus vai labas prakses;
-  Produkta esamība norādītajā daudzumā un tādu īpašību un izpildījuma (tostarp ilgizturības, funkcionalitātes, saderības un drošības) esamība, kāds ir tipisks šāda veida produktiem, un kādu Patērētājs var pamatoti sagaidīt;
-  piegāde kopā ar piederumiem, iepakojumu un pamācībām, kuras Patērētājs var saprātīgi sagaidīt;
-  produkts ir tāda pašā kvalitātē kā paraugs vai piemērs, kuru Pārdevējs darīja pieejamu Patērētājam pirms Pirkuma līguma noslēgšanas, un tas atbilst šāda parauga vai piemēra aprakstam;
attiecībā uz Produktiem ar digitāliem elementiem: Patērētāju informēšanu par un nodrošināšanu ar atjauninājumiem (tostarp drošības atjauninājumiem), kas nepieciešami, lai Produkts atbilstu Pirkuma līgumam;

ja Klients ne vēlāk kā Pirkuma līguma noslēgšanas brīdī ir skaidri piekritis tam, ka Produktam nav konkrētas īpašības.

 

VII. SŪDZĪBU UN PRASĪBU ĀRPUSTIESAS IZSKATĪŠANAS VEIDI UN PIEKĻUVE ŠĪM PROCEDŪRĀM

1. Ārpustiesas sūdzību un prasību izskatīšanas veidu izmantošana ir brīvprātīgā. Turpmāk izklāstītiem noteikumiem piemīt informatīvs raksturs, un tie netiek uzskatīti par Pārdevēja pienākumu izmantot ārpustiesas strīdu risināšanas veidus.
2. Patērētājs pēc saviem ieskatiem var iesniegt sūdzību vai prasību citai strīdu izšķiršanas struktūrai. Patērētājs savu prasību var iesniegt Patērētāju ārpustiesas strīdu izskatīšanas komisijā, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, tālr. 65452554, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tīmekļa vietne:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0. Citas strīdu izšķiršanas struktūras un informācija par tām atrodama šeit: https://ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze.
3. Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību ar interneta SIT platformas Strīdu izšķiršana tiešsaistē | Eiropas Komisija (europa.eu) starpniecību. SIT platforma ir arī informācijas avots par strīdu, kas var rasties starp uzņēmējiem un Patērētājiem, ārpustiesas risināšanas veidiem.

 

VIII. ATTEIKUMA TIESĪBAS

1. Patērētājs var izmantot likumiskās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma 14 dienu laikā bez iemesla norādīšanas, skaitot no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi Produktu valdījumā. Ja pasūtīti vairāki produkti, atskaite sākas no dienas, kad Patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju. Ja puses vienojušās par regulāru Produktu piegādi, atskaite sākas no dienas, kad patērētājs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Patērētājs, ir ieguvusi valdījumā pirmo Produktu.
2. Papildus iepriekš noteiktajam Patērētājs var vienpusēji atkāpties no Pirkuma līguma no 15. līdz 30. dienai (skaitot no šīs daļas 1. punktā noteiktā atskaites punkta) („Paplašinātā atteikuma tiesība”). 
3. Šīs daļas 2. punktā minētais neattiecas uz līgumu, kura objekts ir individualizēta lieta, kas izgatavota pēc Klienta specifikācijām vai radīta viņa individualizēto vajadzību apmierināšanai.
4. Izmantojot atteikuma tiesības, Produktu atdošana Pārdevējam notiek:

a. bez maksas, ja Patērētājs izmanto Pārdevēja piedāvāto Bezmaksas atgriešanas metodi
b. uz Patērētāja rēķina. Patērētājam ir pienākums segt izdevumus noteiktos gadījumos saskaņā ar PTAL 12. pantu un MK Noteikumu Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” 23. punktu.

5. Lai ievērotu termiņu, ir pietiekami, ja Klients iesniedz Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no Pirkuma līguma pirms termiņa iztecēšanas. Patērētājs ir tiesīgs iesniegt jebkādu paziņojumu, kurā informē par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma. Paziņojums par vienpusēju atkāpšanos no Pirkuma līguma var tikt iesniegts:

a. rakstveidā uz adresi ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija;
b. elektroniskā veidā ar elektroniskā pasta starpniecību uz adresi info@modivo.lv. Patērētājs var izmantot MK Noteikumos Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu” norādīto atteikuma veidlapas paraugu (Noteikumu 1. pielikums).

6. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja paziņojuma par atteikumu saņemšanas, atmaksā Patērētājam viņa veiktos maksājumus, ieskaitot Produkta piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radās, ja Klients ir izvēlējies citu piegādes veidu, nevis lētāko, parasto piegādes veidu, kas pieejams Interneta Veikalā). Ja Pārdevējs nav piedāvājis pats saņemt Produktu no Patērētāja, Pārdevējs var aizturēt no Patērētāja saņemtā maksājuma atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis Produktu atpakaļ vai Patērētājs ir iesniedzis pierādījumus par Produkta nosūtīšanu atpakaļ, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.
7. Ja Patērētājs ir izmantojis likumiskās atteikuma tiesības, Pārdevējs atmaksā Patērētāja veiktos maksājumus, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav skaidri piekritis citam atmaksas veidam. Gadījumā, ja atmaksu nav iespējams veikt, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kādu ir izmantojis Patērētājs, jo Pārdevējs vairs neatbalsta konkrētu maksāšanas veidu, Pārdevējs veic atmaksu, izmantojot tādu maksāšanas veidu, kas pēc iespējas precīzāk atbilst tā maksāšanas veida īpašībām, kuru iepriekš ir izmantojis Patērētājs. Ja Patērētājs izmanto paplašinātās atkāpšanās tiesības, Pārdevējs var atmaksāt izdevumus, izmantojot Pārdevēja norādīto maksājuma veidu. Ja atmaksa jāveic uz Patērētāja bankas kontu, Pārdevējs to veic uz Patērētāja norādīto bankas kontu (piemēram, atkāpšanās veidlapā), bet, ja Patērētājs nav norādījis bankas kontu, uz kuru ir jānotiek atmaksai, Pārdevējs atgriež maksājumu uz bankas kontu, no kura Patērētājs ir veicis maksājumu saistībā ar Pirkuma līgumu, no kura viņš atkāpjas. Gadījumā, ja maksājumu ir veicis kreditors saistībā ar Patērētāja kredīta līguma noslēgšanu, Pārdevējs veic atmaksu uz kreditora kontu.
8. Patērētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma dienas, nosūta Produktu Pārdevējam vai nodod to Pārdevēja pilnvarotai personai, ja vien Pārdevējs nav ierosinājis, ka Produktu paņems pats. Patērētājs var atgriezt preci uz adresi: Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija. Lūgums pēc iespējas pievienot Produkta iegādes apliecinājumu.
9. Ja Patērētājs izmanto likumiskās atteikuma tiesības, Patērētājs ir atbildīgs par jebkādu Produkta vērtības samazinājumu, kas radies Produkta lietošanas rezultātā, kas pārsniedz Produkta rakstura, īpašību un darbības noteikšanai nepieciešamo lietošanas veidu. Patērētāja atbildība var attiekties īpaši uz neiespējamību turpmāk pārdot Produktu kā pilnvērtīgu.
10. Paplašinātās atteikuma tiesības Patērētājam tiek piešķirtas tikai attiecībā uz pilnīgiem, nebojātiem un nelietotiem Produktiem, kuriem ir visas etiķetes un drošības elementi, kas bija piestiprināti Produktam brīdī, kad savā valdījumā to pārņēma Patērētājs vai viņa norādītā trešā persona. Patērētājs zaudē paplašinātās atteikuma tiesības, ja Produkts tiek lietots veidā, kas pārsniedz lietošanas veidu, kas nepieciešams, lai noteiktu tā raksturu, īpašības un funkcionalitāti.
11. Paplašinātā atteikuma tiesības Patērētājam nepienākas attiecībā uz līgumiem: (1) par pakalpojumu sniegšanu, ja Pārdevējs ir pilnībā sniedzis pakalpojumu un Patērētājs, kurš pirms pakalpojuma sniegšanas tika informēts, ka pēc tā izpildes viņš zaudēs tiesības atkāpties no līguma, tam ir piekritis; (2) kuros pakalpojuma priekšmets ir individualizēta lieta, kas tika izgatavota vadoties pēc Patērētāja specifikācijām vai, kas kalpo viņa individuālo vajadzību apmierināšanai; (3) kuros pakalpojuma priekšmets ir Produkts, kas piegādāts aizzīmogotā iepakojumā, kuru pēc iepakojuma atvēršanas nav iespējams atgriezt veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ; (4) kurā pakalpojuma priekšmets ir Produkti, kas pēc piegādāšanas to rakstura dēļ, tiek neatdalāmi savienoti ar citiem objektiem.
12. Pārdevējs pagaidu veicināšanas akcijas ietvaros var piešķirt Klientam tiesības noteiktā termiņā atkāpties no līguma gadījumos, par kuriem ir runa šīs daļas 10. punktā.
13. Ja Produkts ir nodots Klientam pirms termiņa notecēšanas, kurā Klients var atkāpties no patērētāja kredīta līguma, kuru Klients ir noslēdzis ar izvēlēto kreditoru saistībā ar Pirkuma līgumu, un Klients ir izmantojis tiesības atkāpties no patērētāja kredīta līguma, Pirkuma līgums paliek spēkā un Pārdevējam ir tiesības uz prasīt no Klienta Cenas apmaksu, izņemot, ja Klients nekavējoties atgriez Produktu Pārdevējam, un Pārdevējs to pieņem. Produktu ir nepieciešamas nosūtīt uz adresi: Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polija (lūdzam pēc iespējas pievienot izdrukātu pirkuma apliecinājumu).

 

IX. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

1. Pārdevējam vai attiecīgiem Pārdevēja līgumpartneriem pieder ekskluzīvas tiesības uz autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību saturu Interneta Veikalā, Lietotnē vai jebkuru citu saturu, kas izsūtīts Klientam pa e-pastu vai citā formā, tostarp tekstuālo un grafisko saturu. Klients uz 20 gadiem piešķir Pārdevējam neekskluzīvu vispasaules bezatlīdzības licenci izmantot jebkuru saturu, kuru Interneta Veikala vai Lietotnes ietvaros rada Klients, ievērojot PTAL 30.3 pantā minētos ierobežojumus. Interneta Veikala vai Lietotnes satura izmantošana komerciāliem nolūkiem un izplatīšana ir aizliegta, ja vien Pārdevējs nav tam devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
2. Klients nav tiesīgs tulkot, pielāgot, mainīt izvietojumu, vai veikt Lietotnē jebkādas izmaiņas, tostarp tās pirmkodā, izņemot normatīvajos tiesību aktos atļautos gadījumos. Klients nav tiesīgs izmantot Lietotni peļņas gūšanas nolūkā.

 

X. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1. Klienta personas datus apstrādā Pārdevējs kā personas datu pārzinis.
2. Klienta personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr nepieciešama Konta izveidei noteikto Elektronisko Pakalpojumu izmantošanai, Pirkuma līguma noslēgšanai.
3. Sīkāka informācija saistībā ar personas datu aizsardzību ir sniegta sadaļā „Privātuma politika un Sīkfailu politika”, kas pieejama Interneta Veikalā un Lietotnē.

 

Xa. PETDARBĪBA PRET NELIKUMĪGU SATURU

1. Mūsu interneta veikalā atrodas pakalpojumi, kas atbilst starppakalpojumu definīcijām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2022/2065 (2022. gada 19. oktobris) par digitālo pakalpojumu vienoto tirgu, un ar ko groza Direktīvu 2000/31/EK (Digitālo pakalpojumu akts, DPA). Šādi pakalpojumi ir: 

a. atsauksmesfunkcija, kas ļauj ievietot viedokļus par produktiem; 

2. Mēs pieliekam visas pūles, lai mūsu Klienti varētu pilnīgi droši izmantot mūsu interneta veikalu, izslēdzot nelikumīgu saturu no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, nekavējoties pēc tam, kad par to uzzināsim un pārbaudīsim. Šie noteikumi attiecas arī uz mūsu Klientiem. Tāpēc, izmantojot mūsu interneta veikalu, nenodod un nepublicē nelikumīgu saturu.  
3. Nelikumīgs saturs ir informācija, kas pati par sevi vai atsaucoties uz konkrētu darbību neatbilst vispārēji piemērojamiem tiesību aktiem vai Noteikumiem. Nelikumīgs saturs var būt, jo īpaši:

- saturs, kas pārkāpj autortiesības; 
- saturs, kas ir diskriminējošs, aizskarošs, vulgārs, uz naidu mudinošs vai citā veidā aizskarošs personas intereses; 
- Produktu un informācijas par tiem, kas neatbilst īpašām juridiskām prasībām vai pārkāpj citu personu tiesības, rādīšana. 

4. Nelikumīgs saturs Produktu atsauksmēs. Atsauksmes par Produktiem vari publicēt ar nosacījumu, ka tiešām veici vērtējamā Produkta iegādi un pārbaudi. Turklāt mēs paturam tiesības atteikties no atsauksmju publicēšanas, kas: 

a. ir maldinošas; 
b. tika uzrakstītas apmaiņā pret atlīdzību; 
c. satur reklāmas vai mārketinga saturu, vai atsaucas uz saucamo produktu izvietošanu
d. satur saites uz tīmekļa vietnēm; 
e. pārkāpj personas tiesības vai sabiedriskās saskarsmes noteikumus; 
f. satur personas vai citus sensitīvus datus; 
g. neattiecas uz produktu; 
h. satur Saturu, kas ir vulgārs vai vispārēji tiek uzskatīts par aizskarošu, turklāt atsauksmes saturs tiek automātiski pārbaudīts, ņemot vērā konkrētus vārdus, kas vispārēji tiek uzskatīti par vulgāriem vai aizskarošiem. 

5. Paziņošana par nelikumīgu saturu un veiktie pasākumi. Par nelikumīgu saturu varam uzzināt patstāvīgi, tomēr informāciju par tā esamību varam saņemt arī no jebkuras personas vai organizācijas, tostarp no uzticamiem signalizētajiem, kuru paziņojumiem piešķiram prioritāti.  
6. Mēs neveicam iepriekšēju un automatizētu nelikumīga satura identificēšanu un pārbaudi. Visi lēmumi attiecībā uz tiem tiek pieņemti pēc tam, kad esam saņēmuši informāciju par to pastāvēšanu. Lēmuma pieņemšanu šajā jomā veic personas ar atbilstošām zināšanām. Tiklīdz saņemsim informāciju par nelikumīga satura esamību, mēs to izdzēsīsim vai novērsīsim piekļuvi tam.
7. Ja mūsu pakalpojuma saņēmējs sniedz mums informāciju par nelikumīgu vai Noteikumiem neatbilstošu saturu, mēs varam arī: 

a. ierobežot konkrētās informācijas redzamību, tostarp to dzēst, novērst tai piekļuvi, samazināt tās pozīciju;
b. pilnībā vai daļēji apturēt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
c. apturēt Konta darbību vai izbeigt līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu Konta ietvaros.

8. Mēs vienmēr rīkojamies ar cieņu pret mūsu pakalpojumu saņēmēju pamattiesībām un tiesībām uz vārda un informācijas brīvību. Mēs sniedzam konkrētā pakalpojuma ieinteresētajiem saņēmējiem pamatojumu, kāpēc esam piemērojuši ierobežojumus.  
9. Mūsu juridiskās saistības. Saskaņā ar likumu mums ir pienākums veikt tajā norādītās darbības vai sniegt norādīto informāciju, pilnvarotas tiesu vai administratīvas iestādes rīkojuma saņemšanas gadījumā. Ja šie pasākumi tiks attiecināti uz Tevi vai Tevis nodoto saturu, mēs Tevi informēsim par šāda rīkojuma saņemšanu tajā norādītajā termiņā vai, ja šāds termiņš nav norādīts, ne vēlāk kā brīdī, kad veiksim attiecīgās darbības.
10. Brīdī, kurā pamanīsim jebkādu informāciju, kas norāda uz iespējamu noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud cilvēku dzīvību vai drošību, mēs nekavējoties informējam attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lietā ieinteresētās atbilstošas tiesībaizsardzības vai tiesu iestādes. Turklāt mēs darām pieejamu visu pieejamo informāciju saistībā ar šo lietu saistīto darbību efektivitātes nodrošināšanai. Mūsu prioritāte ir mūsu Klientu drošības un viņu interešu aizsardzība.  
11. Ja mūsu pakalpojumā pamani nelikumīgu saturu, Tev ir tiesības paziņot mums par to. Vari to izdarīt ar mūsu vietnē pieejamās veidlapas starpniecību, izvēloties iespēju „Nelikumīgs saturs tīmekļa vietnē”.
12. Ja esi konkrēta pakalpojuma saņēmējs, ziņo par nelikumīgu saturu un nepiekrīti mūsu lēmumam vai tā pamatojumam attiecībā uz nelikumīgu saturu, vai mūsu pakalpojumu noteikumiem neatbilstošu saturu, Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par to 6 mēnešu laikā pēc tam, kad esam Tevi par tiem informējuši. Sūdzību vari iesniegt elektroniski, izmantojot šajā vietnē pieejamo veidlapu, izvēloties iespēju „Sūdzība par izsniegto lēmumu”.
13. Mēs atbildēsim uz Tavu sūdzību pēc iespējas ātrāk un izskaidrosim iebildumus, par kuriem paziņoji. Uzmanību: ja sūdzība vai ziņojums ir nepamatots, mēs informēsim par to ziņotāju. Tomēr, ja sūdzība vai ziņojums atkārtojas, neraugoties uz ziņotājam nosūtīto brīdinājumu, mums ir tiesības apturēt ziņotāja iesūtīto sūdzību apstrādi uz 12 mēnešiem.
14. Kontaktpunkts dalībvalstu iestādēm, Komisijai un Digitālo pakalpojumu padomei poļu un angļu valodā: dsa@modivo.com.
Ziņoju par nelikumīgu saturu pakalpojumu ietvaros, kas attiecas uz:

- atsauksmēm
- reklāmu
- esize.me

 

XI. SPECIĀLIE NOTEIKUMI KLIENTIEM, KURI NAV PATĒRĒTĀJI

1. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no Pirkuma līguma, kas noslēgts ar Klientu, kurš nav Patērētājs, 14 dienu laikā pēc tā noslēgšanas. Pirkuma līguma izbeigšana šajā gadījumā var notikt, nenorādot iemeslu.
2. Pārdevējam ir tiesības ierobežot pieejamos maksājuma veidus, tostarp pieprasīt pilnas vai daļējas priekšapmaksas veikšanu neatkarīgi no Klienta izvēlētā maksājuma veida, kā arī Pirkuma līguma noslēgšanas fakta.
3. No brīža, kad Pārdevējs ir izsniedzis Produktu piegādātājam, uz Klientu pāriet ar Produktu saistītie labumi un apgrūtinājumi, kā arī Produkta nejaušas nozaudēšanas vai bojāšanās risks. Šādā gadījumā Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumu, iztrūkumu vai bojājumu, kas ir radies no pieņemšanas pārvadāšanai līdz tā izsniegšanai Klientam, kā arī kavējumu sūtījuma pārvadāšanā.
4. Pārdevēja atbildība saistībā ar PTAL paredzēto likumisko atbildību par Produktu attiecībā uz Klientu, kurš nav Patērētājs, nav piemērojama.
5. Pārdevējs var izbeigt Pirkuma līgumu vai jebkuru līgumu, kas noslēgts, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, ar tūlītēju spēkā stāšanos un bez iemesla norādīšanas, nosūtot Klientam attiecīgu paziņojumu jebkurā formā.
6. Ne Pārdevējs, ne tā darbinieki vai pilnvarotie pārstāvji nav atbildīgi par Klientam, viņa apakšuzņēmējiem, darbiniekiem, pilnvarotiem pārstāvjiem nodarītiem jebkādiem zaudējumiem, tostarp negūto peļņu, ja vien zaudējumu tie nenodara tīši.
7. Katrā gadījumā, kad tiek noteikta Pārdevēja, tā darbinieku, pilnvaroto pārstāvju un/vai pilnvarnieku atbildība attiecībā uz Klientu, neatkarīgi no tās juridiskā pamata, tā ir ierobežota - gan vienas prasības ietvaros, gan attiecībā uz visām prasībām - līdz samaksātās Cenas un piegādes izmaksu summai saistībā ar pēdējo Pirkuma līgumu, tomēr ne lielākas kā 250 EUR apmērā.
8. Jebkuri strīdi, kas radušies starp Pārdevēju un Klientu, tiek pakļauti attiecīgai Pārdevēja domicila (nosaka pēc Pārdevēja juridiskās adreses) tiesai.
9. Pārdevējs var jebkurā laikā grozīt Noteikumus, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem.
10. Noteikumu 11. daļa, izņemot tās 4. punktu, netiek piemērota attiecībā uz Klientiem, kuri ir fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, kuras noslēdz ar Pārdevēju Pirkuma līgumu vai jebkuru līgumu uz Noteikumu pamata, kas ir tieši saistīta ar viņu saimniecisko darbību, bet no līguma satura izriet, ka attiecībā uz Klientu konkrētajam pirkumam nav profesionāla rakstura. Minētajiem Klientiem arī piemīt atteikuma tiesības saskaņā ar Noteikumu 8. daļu.

 

XII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Noteikumi ir spēkā no 04.04.2024.
2. Līgumi ar Pārdevēju tiek slēgti latviešu valodā.
3. Pirkuma līguma noteikumu paziņošana un apstiprināšana notiek, nosūtot Klientam e-pastu, ar ko apstiprina Pasūtījuma iesniegšanu. Pirkuma līguma saturs papildus tiek ierakstīts un nodrošināts Interneta Veikala IT sistēmā. Pēc Pirkuma līguma noslēgšanas Pārdevējs dara pieejamu Klientam pirkuma apliecinājumu elektroniskā formā vai kopā ar sūtījumu, kas satur Produktu. Sūtījumam var tikt pievienota arī Pasūtījuma specifikācija. Rēķins Klientam tiek nosūtīts uz Pirkuma līguma noslēgšanas brīdī norādīto e-pasta adresi elektroniskā formā un bez paraksta. Pārdevējs un Klients vienojas, ka elektroniskais rēķins tiek uzskatīts par nogādātu Klientam, un Klients to ir saņēmis 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad tas tiek izsūtīts uz Pirkuma līguma noslēgšanas brīdī norādīto e-pasta adresi. Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Pārdēvējam uz e-pastu: info@modivo.lv gadījumā, ja mainās e-pasta adrese elektroniska rēķina saņemšanai. Ja Klients pieprasa PVN rēķinu, Klients piekrīt, ka PVN rēķins tiks nosūtīts uz viņa norādīto e-pasta adresi. Pārdevējs var ieviest tehniskus Klienta autentifikācijas veidus pirms Klients apstiprina pirkumu vai lejupielādē PVN rēķinu.
4. Pārdevējs nodrošina tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, kas atbilst pakalpojuma ietvaros sniegtās funkcionalitātes vai pakalpojumu drošības riskam. Elektronisko pakalpojumu izmantošana ir saistīta ar tipiskiem datu pārraides riskiem internetā, piemēram, to izplatīšanu, nozaudēšanu vai neatļautu piekļuvi.
5. Noteikumu saturs ir pieejams Klientiem bez maksas vietnēs https://modivo.lv/b/veikala-noteikumi, kā arī Lietotnē, kur Klienti jebkurā laikā var tos skatīt, kā arī izdrukāt.
6. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā 14. dienā pēc tam, kad Klientam nosūtīta informācija par izmaiņām. Klientam, kuram ir Konts, ir tiesības izbeigt Konta darbību 14 dienu laikā no dienas, kad tas tika informēts par Noteikumu izmaiņu. Noteikumu izmaiņas, kas izdevīgi ietekmē Klienta, kurš ir Patērētājs, situāciju, jo īpaši piešķirot viņam papildu tiesības, stājas spēkā dienā, kas norādīta Noteikumos, bet, ja šādas norādes nav, – dienā, kad Pārdevējs ir nosūtījis informāciju par Noteikumu izmaiņām. Noteikumu izmaiņas neietekmē Pirkuma līgumus, kurus Klients un Pārdevējs noslēdza pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās.
7. Pārdevējs informē, ka Interneta Veikala izmantošana ar interneta pārlūkprogrammu vai Lietotni, tostarp Pasūtījuma veikšanu un zvanu veikšanu KAD, var radīt izmaksas par pieslēgšanos internetam (maksa par datu pārraidi) vai telefona savienojuma izmaksas atbilstoši Klienta izmantotā pakalpojumu sniedzēja tarifam.
8. Jautājumos, kas nav regulēti šajos Noteikumos, tiek piemēroti vispārējie spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti, jo īpaši Civillikums, PTAL un Ministru Kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumiem”.
9. Latvijas Republikas tiesību aktu izvēle saskaņā ar Noteikumiem neatņem Patērētājam aizsardzību, kas viņam piešķirta saskaņā ar noteikumiem, kurus nevar izslēgt ar Pārdevēja un Patērētāja vienošanos saskaņā ar tiesību aktiem, kas būtu piemērojami gadījumā, ja puses nebūtu izvēlējušās piemērojamo likumu.

 

Lepriekšējās versijas pieejamas zemāk:

spēkā līdz: 2024-04-03
spēkā līdz: 2022-08-08
spēkā līdz: 2022-07-04
spēkā līdz: 2022-05-27

 


 

 

Pielikums Nr.1 – atkāpšanās no distances līguma veidlapas paraugs

LEJUPIELĀDĒT VEIDLAPAS PDF VERSIJU

UZMANĪBU! – Lūgums būt uzmanīgiem, nosūtot atpakaļ Produktu, lai izvairītos no kļūdainas citu priekšmetu nodošanas kopā ar nosūtāmo Produktu.

ATKĀPŠANĀS NO DISTANCES LĪGUMA VEIDLPAS PARAUGS

(šo veidlapu ir nepieciešams aizpildīt un nosūtīt tikai tad, ja vēlaties atkāpties no līguma)

 

Adresāts:

MODIVO S.A. / MODIVO.LV

ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra,

Polija

e-pasts: info@modivo.lv

 

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu [nevajadzīgo svītrot]

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot]

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)

Patērētāja(-u) adrese

Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra]

Datums